Milieu-uitgaven sectoren

Deze indicator geeft de grootte van de jaarlijkse milieu-uitgaven van de overheid, bedrijven en huishoudens t.o.v. het bbp. Omdat specifieke cijfers ontbreken voor Vlaanderen en niet alle uitgaven op te splitsen zijn voor de regio's, focussen we in de analyse op heel België. België doet in vergelijking met andere Europese landen relatief veel milieu-uitgaven t.o.v. het bbp. Deze milieu-uitgaven zitten vooral bij de bedrijven en in iets mindere mate bij overheden en huishoudens.

Op deze pagina:

De milieu-uitgaven zijn gebaseerd op de Environmental Protection Expenditure Accounts gerapporteerd door Eurostat en voor België opgesteld door het Federaal Planbureau. Gegevens door de diverse Europese landen worden verzameld volgens een vaste standaard. Specifieke cijfers voor Vlaanderen zijn niet beschikbaar.

Evolutie

De grafiek toont dat de evolutie van de nationale uitgaven voor milieubescherming in hoofdzaak wordt bepaald door de evolutie van de uitgaven door de ondernemingen. De ondernemingen stonden in voor drie kwart van die uitgaven in 2017. De overheid stond in voor 15%. De huishoudens namen 10% voor hun rekening. Het grootste deel van de uitgaven (bijna de helft) heeft te maken met afvalbeheer. Het tweede belangrijkste milieudomein in België is afvalwaterbeheer, dat een kwart van het totaal uitmaakt. De overige milieudomeinen zoals biodiversiteit, geluidshinder, straling en bodemsanering zijn goed voor het resterende kwart van de totale uitgaven.
Meer informatie staat op de website van het Federaal Planbureau (www.plan.be).

Positie in Europa

België geeft in vergelijking met de Europese landen in verhouding tot het bbp het meest uit aan milieubescherming. Vooral de gerapporteerde uitgaven door bedrijven zijn samen met die van Oostenrijk veruit de hoogste en verklaren ook waarom deze twee landen in totaliteit de hoogste uitgaven hebben. De uitgaven door overheden en huishoudens liggen ongeveer op het gemiddelde in Europa.

Waarom bedrijven zoveel meer zouden uitgeven in België in vergelijking met andere landen is moeilijk te verklaren. Er is meer onderzoek nodig over mogelijke verklaringen zoals de samenstelling van onze economie met een relatief belangrijk aandeel in milieubelastende activiteiten, het meer inzetten op nageschakelde technieken dan brongerichte maatregelen die niet meegenomen worden in deze cijfers, of een strengere normering.

Een belangrijke kanttekening bij deze statistieken is dat ze nog niet zo lang worden berekend (in België zijn gegevens beschikbaar vanaf 2014) en dat deze statistieken iets minder robuust zijn dan bijvoorbeeld het gebruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen. Met name de uitgaven die bedrijven maken zijn nogal onzeker. Deze uitgaven bevatten o.a. milieubeschermende investeringen en loonkosten van medewerkers die bezig zijn met de inperking van de milieu-impact van de activiteiten van de bedrijven. Deze ramingen zijn gebaseerd op een beperkt aantal antwoorden van bedrijven op enquêtes. De bedrijven die geantwoord hebben doen vermoedelijk ook relatief veel investeringen in vergelijking met andere bedrijven, waardoor het percentage voor bedrijven mogelijk te hoog is geschat.

 

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2020

Volgende update: december 2021

Methode: Milieu-uitgaven zijn alle activiteiten en acties met als belangrijkste doel om verontreiniging of andere achteruitgang van het milieu te voorkomen of reduceren. Activiteiten die gericht zijn op een efficiënter gebruik van grondstoffen zijn enkel inbegrepen als ze vooral tot doel hebben om het milieu te beschermen. De milieu-uitgaven zijn gebaseerd op de Environmental Protection Expenditure Accounts gerapporteerd door Eurostat. Specifieke cijfers voor Vlaanderen zijn niet beschikbaar.   

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)