Milieu-uitgaven overheden in Vlaanderen

Deze indicator geeft de grootte van de jaarlijkse milieu-uitgaven van de Vlaamse overheid in miljoen euro per jaar. Met de overheid bedoelen we de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeenten. Uitgaven van de federale overheid en uitgaven door andere instanties zoals intercommunales en waterbedrijven, die niet gefinancierd worden met algemene overheidsmiddelen zijn niet inbegrepen. Zo zijn uitgaven voor riolering grotendeels niet inbegrepen in deze cijfers.

Op deze pagina:

Evolutie milieu-uitgaven

De grafiek toont dat op 8 jaar tijd de milieu-uitgaven van de overheid met meer dan de helft zijn gestegen. De stijging zit grotendeels bij de Vlaamse overheid en in mindere mate bij de provincies. De uitgaven bij de gemeenten zijn relatief constant gebleven.

Beleidsdomeinen

Veruit de grootste uitgavenpost voor de Vlaamse overheid (ongeveer 75% in 2018) zit in “Bestrijding van milieuvervuiling”. Het grootste deel van de toename sinds 2010 zit eveneens in deze uitgavenpost. In vergelijking met eerder gepubliceerde statistieken is het belang van deze uitgaven sterk toegenomen voor alle jaren omdat recent de subsidies op groene stroomcertificaten mee inbegrepen zijn in deze uitgavenpost. Andere uitgavenposten in 2018 zijn afvalbeheer (2%), afvalwaterbeheer (4%), bescherming van biodiversiteit en landschap (8%) en overige milieubescherming (8%). Ook deze uitgavenposten zijn allemaal gestegen sinds 2010.

De uitgaven door provincies zijn verhoudingsgewijs beperkter en pas opgenomen in het overzicht sinds 2014. Belangrijkste beleidsvelden in uitgaven zijn waterbeheer (ongeveer 40% van de uitgaven in 2018) en overige milieubescherming (ook ongeveer 40% van de uitgaven in 2018). Bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem (12%) en klimaat en energie (5%) zijn minder belangrijke uitgaven.

Gemeenten geven vooral geld uit aan afval- en materialenbeheer (61% in 2018). Waterbeheer (25%) is ook nog relatief belangrijk. Andere beleidsvelden zoals de vermindering van de milieuverontreiniging (3%), bescherming van biodiversiteit (4%), landschappen en bodem, klimaat en energie (2%) en de overige milieubescherming (5%) zijn minder belangrijk.

In vergelijking met de gemeentelijke uitgaven in 2010 zijn de uitgaven in 2018 ongeveer even hoog. De gemeentelijke uitgaven alleen geven geen volledig beeld. Zo zijn de uitgaven voor water (met name riolering) afgenomen van 363 miljoen € in 2010 naar 237 miljoen € in 2018. Twee derde van de gemeenten hebben echter het beheer en de uitbouw van de riolering aan rioolbeheerders uitbesteed, waardoor deze uitgaven niet meer in de jaarrekening van alle gemeenten terechtkomen.

Zo rapporteert VMM dat de kosten die voor rioolbeheer gemaakt worden in Vlaanderen in 2018 320 miljoen euro bedragen waarvan 135 miljoen euro wordt uitgegeven door gemeenten die nog altijd zelf instaan voor rioolbeheer. Deze kostencijfers zijn niet één op één vergelijkbaar met de uitgaven van gemeenten, maar ze geven het relatief belang aan van deze uitbesteding. Sinds 2010 is het aantal gemeenten dat rioolbeheer uitbesteedt, ook wat toegenomen.

Voor afvalbeheer zijn de jaarlijkse uitgaven voor gemeenten toegenomen van 499 miljoen euro in 2010 tot 582 miljoen euro in 2018. Ook hier heeft de uitbesteding van afvalbeheer aan intercommunales een impact op de gemeentelijke uitgaven, maar relatief gezien is deze impact minder groot dan bij waterbeheer, omdat een groter deel van de inkomsten en uitgaven nog via de gemeente loopt.

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2020

Volgende update: december 2021

Methode: Met milieu bedoelen we afval- en materialenbeheer, waterbeheer, vermindering van de milieuverontreiniging, bescherming van de biodiversiteit, klimaat en energie, landschappen en bodem en overige milieubescherming. Met de overheid bedoelen we de Vlaamse overheid, de provincies en de gemeentes. Niet inbegrepen zijn de uitgaven van de federale overheid en uitgaven door andere instanties zoals intercommunales en waterbedrijven, die niet worden gefinancierd met algemene overheidsmiddelen.
De uitgaven van de Vlaamse overheid zijn gebaseerd op de COFOG-gegevens (Classification of the Functions of Government). We gebruiken de uitgaven van de rubriek "05. 
Voor de milieu-uitgaven van de Vlaamse gemeenten en provincies gebruiken we de beleidsvelden "03 Natuur en milieubeheer" van de bbc-boekhouding. Het betreft jaarrekeninggegevens (totaal saldos), en beperkt zich tot de uitgaven die de gemeentes en provincies zelf financieren.
Milieu-uitgaven bij provincies zijn beschikbaar in de BBC vanaf 2014..

Brondata:

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)