Milieu-inspectie: Water

Controle of bedrijven voldoen aan de de milieuvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater gebundeld in VLAREM.  Er wordt gecontroleerd op stoffen  die zijn opgenomen in de lozingsvoorwaarden, maar ook op andere gevaarlijke stoffen zoals pcb’s, dioxinen en furanen, brandvertragers en perfluortensiden. Om te kijken of deze correct en volledig zijn kunnen de resultaten van de zelfcontrole uitgevoerd door de bedrijven vergeleken worden met de analysegegevens van de milieu-inspectie.

Bij de planning voor monsternames wordt rekening gehouden met de impact van het geloosde afvalwater op het watersysteem: concreet debiet, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en hun persistentie in het oppervlaktewater, de vuilvracht, de locatie van het lozingspunt, ….  Bedrijven waar de laatste jaren meerdere overschrijdingen zijn vastgesteld of die volgens MI extra aandacht verdienen zullen in de planning opgenomen worden met een verhoogde bemonsteringsfrequentie en daaraan gekoppeld een nauwgezette opvolging van saneringsacties.