Milieu-inspectie: REACH

REACH is een verordening van de Europese Unie  om onder andere de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren. 

Wie chemische stoffen vervaardigt of in de handel brengt moet aantonen dat dit niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. Zij moeten alle relevante informatie verzamelen, samenstellen en ter beschikking stellen van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Dit is ‘registratie’ van een chemische stof. Indien de risico’s voor de volksgezondheid of het leefmilieu niet zonder meer aanvaardbaar zijn, kunnen de autoriteiten chemische stoffen verbieden ("restrictie") of het gebruik ervan onderwerpen aan voorwaarden ("authorisatie").

De betrokken actoren moeten de nodige inspanningen leveren om de nodige informatie te verzamelen en - wanneer deze informatie niet beschikbaar is - op te stellen.

We onderscheiden

  • fabrikanten
  • leveranciers
  • Invoerders
  • Gebruikers (industriële of beroepsactiviteiten) 

Er gebeurt controle op het naleven van de registratieplicht en op  de voorwaarden die rusten op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van chemicaliën.