Milieu-inspectie: Ondergrond & Grondwater

Grondwater in Vlaanderen is een schaars goed. De langdurige droogteperiodes tijdens de zomers sinds 2017 maakten dit meermaals duidelijk. De grondwaterstanden in de bovenste (freatische) watervoerende lagen stonden historisch laag en het duurde telkens tot een flink stuk in de winter om deze al dan niet gedeeltelijk hersteld te krijgen.

Door de hoge bevolkingsdichtheid, de toenemende verharding en gebrek aan voldoende infiltratie, het ontbreken van grote rivieren is de waterbeschikbaarheid per inwoner in Vlaanderen zeer laag. Deze zeer hoge waterdruk in de regio kwam tevens begin augustus 2019 in een internationale studie van het World Resources Institute aan bod waar een groot deel van Vlaanderen, als enige regio in West-Europa, deze dieprode inkleuring kreeg. Het zijn immers niet enkel de ondiepe watervoerende lagen die dienen te worden beschermd. De diepere niet-freatische watervoerende lagen, veelal afgeschermd door kleipakketten zijn ook gevoelig voor verdroging en/of kwaliteitsdegradatie door overexploitatie of onoordeelkundig gebruik.

Het hoeft dus geen verder betoog dat deze kostbare grondstof afdoende dient te worden beschermd om de kwaliteit en kwantiteit ervan in de toekomst blijvend te garanderen. Een sturend vergunningen- en heffingenbeleid o.b.v. een langetermijnvisie zijn hiervoor basiselementen. Het belang van een correct toezicht en handhavingsbeleid is hierbij niet te onderschatten om de gestelde doelen, zowel op vlak van kwantiteit als kwaliteit, ook effectief te kunnen realiseren.


Tot de werkzaamheden binnen het thema Ondergrond & Grondwater van de afdeling Handhaving behoren:

  • Controle op de exploitatie van grondwaterwinningen:

Grondwaterwinningen worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Zowel voor drinkwaterwinning, proceswater voor landbouw en industrie, geothermie als bemalingen bij bouwwerken zijn grondwaterwinningen in gebruik. Alle aspecten verbonden aan de exploitatie van een grondwaterwinning kunnen tijdens controles worden geverifieerd. Bijzondere aandacht gaat naar de vergunningstoestand, het effectieve gebruik van het grondwater en een correcte monitoring en onderhoud van de grondwaterputten en het naleven van de eventuele bijzondere voorwaarden gekoppeld aan de grondwaterwinning. De focus van de afdeling Handhaving ligt hierbij op de volgens de VLAREM-indelingslijst in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen. De primaire handhavingsbevoegdheid op de overige inrichtingen ligt bij de lokale toezichthouders.

  • Controle op de werkzaamheden van erkende boorbedrijven:

De aanleg van grondwaterwinningen en geothermische installaties dient te gebeuren door een hiertoe VLAREL-erkend boorbedrijf. Controles aan de bron, namelijk tijdens de aanleg door het erkend boorbedrijf, worden uitgevoerd om te verifiëren of de werkzaamheden in de ondergrond worden uitgevoerd conform de code van goede praktijk. Achteraf is dit immers moeilijk nog te controleren. Daarnaast wordt nagegaan of het boorbedrijf voldoet aan haar verplichtingen opgelegd in de bijzondere gebruikeisen van VLAREL, met bijzondere aandacht voor het correct voorafmelden van de boorwerkzaamheden aan de toezichthouder en het verifiëren van de correcte vergunningstoestand bij hun klanten alvorens de boorwerkzaamheden te starten.

Op dezelfde manier wordt tevens de correcte buitengebruikstelling van grondwaterwinningen door de erkende boorbedrijven tijdens de opvulwerkzaamheden gecontroleerd, zodat mogelijke grondwaterverontreiniging via verlaten grondwaterwinningen vermeden wordt.

  • Controle bij ingedeelde inrichtingen op milieuvoorwaarden gelinkt aan het thema Ondergrond &  Grondwater, zoals de verplichte periodieke monitoring op het grondwater (bv. bij stortplaatsen), de voorschriften om verontreiniging te voorkomen (bv. vloeistofdichte vloeren, inkuipingen, tankkeuringen,...).