Milieu-inspectie: Lucht

Controle of bedrijven voldoen aan de milieuvoorwaarden voor het emitteren van afgassen of andere productie-gerelateerde luchtstromen. Hierbij worden zowel de geleide emissies (via bv schoorsteen), de diffuse emissie als eventuele impact op de omgevingslucht gecontroleerd. Enerzijds omvat dit steeds de controle van de in VLAREM bepaalde zelfcontroleverplichtingen die exploitanten zelf moeten uitvoeren, als ook het uitvoeren van luchtemissiemetingen door erkende laboratoria in opdracht van de afdeling Handhaving

Controle op geleide emissies

 • Controle op de naleving van de zelfcontroleverplichtingen

 • Een risico-gebaseerd monitoringsprogramma voor luchtemissiemetingen om na te gaan of de emissiegrenswaarden worden gerespecteerd.

 • In bepaalde omstandigheden onderzoek naar de emissie van een specifieke polluent bv. Controles op de emissie van benzeen bij steenbakkerijen, DMF-emissies bij textielcoatingbedrijven en HCN-emissies bij raffinaderijen.

 • Omdat heel wat emissies bij industriële installaties gerelateerd zijn aan de energieproductie, is er regelmatig controle op verbrandinsgparameters bij bv. elektriciteitsproducenten, grote stookinstallaties in de (petro)chemische- of staalindustrie, steenbakkerijen, etc. Bijzondere aandacht wordt ook geschonken aan stookinstallaties die houtafval verbranden.

 • Emissies op van tal van organische stoffen, metalen, (fijn) stof, chloriden en fluoriden bij bedrijven zoals crematoria, sinterfabrieken, coatingbedrijven, asfaltcentrales, schrootverwerkers, farmaceutische industrie, etc. 

Controle op diffuse emissies

 • Focus op de fijnstof problematiek (‘hotspot’ gebieden), zware metalen, PCB’s en dioxines, polluenten, meestal gelinkt aan één specifieke industriële activiteit.
  bv.
   asfaltcentrales de immissie van PAKs,  grote schrootverwerkende bedrijven de immissie van PCBs, sites met potentieel asbest in de lucht

Geur & stofhinder

 • Onderzoek van klachten geur- en stofhinder, die vaak gerelateerd zijn aan lucht emissies. In complexere gevallen kan een externe deskundige aangesteld voor een uitgebreid geuronderzoek.

Emissies van vluchtige organsische stoffen

Vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht spelen een belangrijke rol bij de vorming van troposferische ozon (bvb. zomersmog), en hebben in sommige gevallen ook rechtstreekse nadelige effecten op de gezondheid. In dit kader worden ondermeer de volgende inspecties systematisch uitgevoerd:

 • Bij raffinaderijen en in de (petro-)chemische sector: controle op de uitvoering van de periodieke  lekcontroles en daaraan gekoppelde herstellingen. (het zgn. LDAR programma)
 • Bij drukkerijen, productie van verf, inkt, lijm en vele soorten coatingbedrijven: controles op de naleving van de diffuse en/of geleide emissiegrenswaarden en de jaarlijkse solventboekhouding met extra aandacht voor gevaarlijke stoffen, zoals kankerverwekkende of mutagene stoffen.
 • Controle op de uitvoering van de periodieke lekcontroles met een IR-camera op verticale opslagtanks die vloeistoffen bevatten met een hoge dampspanning.
 • Controle op de dampterugwinningssystemen van benzine bij grote tankstations.

Dit thema is nauw verwant met de huidige klimaatproblematiek en de uitvoering van het Vlaams Energie en Klimaat Plan. Daarom is dit thema intern-organisatorisch ondergebracht onder het algemene handhavingsthema ‘Klimaat'.

Emissies van broeikasgassen bij koelinstallaties, warmtepompen en HVAC systemen:

Industriële koelinstallaties (en in mindere mate warmtepompen en airco-systemen) bevatten nog steeds grote hoeveelheden koelmiddelen (zgn ‘F-gassen’) met een zeer hoog aardopwarmend vermogen. Gezien de huidige klimaatcrisis, richten onze controles zich op het zo veel mogelijk beperken van de emissies van deze klimaatonvriendelijke gassen. Daarom is er controle op:

 • Het preventief onderhoud van koelinstallaties,
 • De wettelijke exploitatievoorschriften (lekdichtheidscontroles, instructiekaart, logboek en maximale relatieve lekverliezen),
 • Opsporen van koelgaslekken
 • Aanwezigheid van verboden koelgasmiddelen
 • Controle op de correcte afvoer van koelgassen 

 

Dit thema is nauw verwant met de huidige klimaatproblematiek en de uitvoering van het Vlaams Energie en Klimaat Plan. Daarom is dit thema intern-organisatorisch ondergebracht onder het algemene handhavingsthema ‘Klimaat’.