Milieu-inspectie: GPBV bedrijven (RIE)

De afdeling Handhaving stelt een specifiek handhavingsprogramma voor bedrijven die onder de GPBV (RIE) richtlijn vallen. Bij deze specifieke bedrijven worden op termijn alle relevante milieuaspecten en emissies voor de installaties worden gecontroleerd.

Aspecten die hierbij gecontroleerd worden:

 • De algemene vergunningstoestand,
 • Aanwezige milieuzorgsysteem
 • Energiebeleid
 • Preventie en beheer van materialen/afvalstoffen en controles van de emissies naar water, lucht en bodem- en grondwater.

De controles binnen het RIE- handhavingssysteem zijn er daarbij op gericht om te zorgen dat de exploitanten van RIE-installaties:

 • Alle passende preventieve maatregelen treffen tegen verontreiniging
 • De voorgeschreven beste beschikbare technieken (BBT) toepassen 
 • Geen significante verontreiniging veroorzaken
 • Voorkomen dat afvalstoffen ontstaan
 • Voortgebrachte afvalstoffen, in dalende orde van prioritair hergebruiken, recycleren, terugwinnen of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig verwijderen dat er geen of maar beperkte milieueffecten optreden
 • Energie op doelmatige wijze gebruiken
 • De nodige maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken • bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen treffen om elk risico van verontreiniging te voorkomen en het bedrijfsterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De frequentie van de controles baseren we op  een systematische evaluatie van de milieurisico’s van de betrokken installaties, rekening houdend met de emissieniveaus en de soorten emissies, de gevoeligheid van het plaatselijke milieu en het risico op ongevallen, de naleving tot dusverre van de vergunningsvoorwaarden en het aanwezige milieubeheer- en milieuauditsysteem.

Wil je de controleverslagen van deze bedrijven raadplegen in het kader van de openbaarheid van bestuur? Contacteer dan handhaving.omgeving@vlaanderen.be.