Milieu-inspectie: Afval

  • Toezicht op alle aspecten van de Vlaamse afvalstoffenwetgeving (behalve de inzameling van huishoudelijke en scheepsafvalstoffen), de voornamelijk administratieve monitoring van de beleidsuitvoering (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, heffingen, recyclagedoelstellingen, …) en op de uitvoering van de sectorale uitvoeringsplannen.
  • Inspectie van locaties waar hinder kan ontstaan door de verwerking of de opslag van afvalstoffen. De aandacht gaat daarbij uit naar de correcte verwerking en de traceerbaarheid van afvalstoffen, het hinderaspect, het illegaal wegverdunnen van afvalstoffen en het voorkomen van ongeoorloofde emissies naar water, lucht en bodem.
  • Nemen van monsters om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden om de afvalstoffen te aanvaarden op de site of om te toetsen aan de samenstellingstellingsvoorwaarden voor gebruik als grondstof.
  • Goedkeuring  werkplan van afvalverwerkers.