Maken van afspraken en overeenkomsten

Het procesmatig samenwerken op basis van een informele procesnota is de basis voor een goede samenwerking tussen de partners. Uiteraard wil je als initiatiefnemer zekerheid inbouwen dat de andere partners zich actief zullen engageren om elk hun rol op te nemen. Volgende aandachtspunten hou je best voor ogen om tot een goede procesdoorloop te komen:

  • Zorg voor een duidelijk mandatering van de betrokken actoren, waarbij ook ruimte geboden wordt om te onderhandelen. Dit veronderstelt een interne terugkoppeling in elke organisatie.
  • Voor grootschalige projecten is het aangewezen een aantal zaken (de nodige financiële afspraken over het proces tussen de partners, een systeem van toezicht op het procesverloop) vast te leggen in een (publiek-publieke) samenwerkingsovereenkomst. Dergelijke overeenkomst creëert een goede inbedding van het proces in de hiërarchie van de belangrijkste partners.
  • Betrek andere besturen tijdig, dit zal een meerwaarde voor het proces vormen.

Mogelijkheden voor publiek-private samenwerking (PPS)

Of het project al dan niet potentieel heeft om ontwikkeld te worden in publiek-private samenwerking, al dan niet in de vorm van DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain) (97 kB)), kan worden achterhaald met het door het Kenniscentrum PPS (552 kB) ontwikkelde instrument “de projectboom” (215 kB). Deze projectboom geeft in eerste instantie aan of er effectief sprake kan zijn van PPS, en of het voorgestelde project volgens de eerste inschattingen aan de randvoorwaarden voldoet om in PPS gerealiseerd te worden. Eveneens geeft deze projectboom aan, in geval van effectief PPS-gehalte, welke de beste vorm is van PPS.

Indien er een potentieel is tot PPS, dan is de onderzoeksfase de meest geschikte fase om verder na te gaan of een PPS-uitvoering mogelijke meerwaarde oplevert. Met meerwaarde wordt bedoeld de financiële en niet-financiële meerwaarde t.o.v. een meer klassieke uitvoering. Indien er effectief meerwaarde is te verwachten, zullen tal van extra instrumenten en/of stappen dienen toegevoegd te worden aan de volgende fasen van het proces om het succes van het PPS-alternatief te verhogen. Het vroeg beginnen nadenken over de financiering maakt het mogelijk om actief in te zetten op mogelijke synergieën die de globale rentabiliteit van het project kunnen verhogen.