Luchtverontreiniging: actieplannen

Luchtbeleidsplan 2030

Op 25 oktober 2019 heeft de Vlaamse Regering het luchtbeleidsplan 2030 definitief goedgekeurd. Dit Plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Het plan is opgesteld in uitvoering van artikel 23 van de Europese richtlijn 2008/50/EG en in uitvoering van de Europese richtlijn 2016/2284. 

Naast het eigenlijke luchtplan, vindt u hier ook:

  • een bijlage met de voornaamste aannames achter de berekeningen 
  • een overzicht van de maatregelen genomen door de lokale overheden in Antwerpen en Gent 
  • een beschrijving van de evolutie van de luchtkwaliteit in de verschillende zones in Vlaanderen 
  • het overwegingsdocument met een overzicht van de tijdens het openbaar onderzoek ontvangen reacties en de manier waarop hiermee is omgegaan bij het opstellen van het finale plan. 

 

Saneringsplan luchtkwaliteit voor de luchtkwaliteitszone BEF07S ‘Hoboken’ is ingediend bij de Europese Commissie

In 2015 werd in de gemeente Hoboken, de Europese grenswaarde voor lood in de lucht overschreden. Deze overschrijding werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) waargenomen in een meetpost in de Curiestraat ter hoogte van de NV Umicore. Artikel 23 van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG verplicht lidstaten bij een overschrijding een actieplan op te stellen. Het ontwerpplan werd, conform de inspraakrichtlijn, onderworpen aan een openbaar onderzoek tijdens de periode van 1 september tot 14 oktober 2017.

Het actieplan is nu ingediend bij de Europese Commissie. In bijlage bij het actieplan zit het overwegingsdocument dat aangeeft hoe met de ontvangen inspraakreacties tijdens het openbaar onderzoek is omgegaan.

In uitvoering van het actieplan stelt de “Werkgroep Hoboken” jaarlijks een evaluatierapport op over een aantal bijzondere voorwaarden die in de milieuvergunning zijn opgenomen. Ook Umicore zelf moet jaarlijks een evaluatierapport opmaken over de evolutie van uitstoot en luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf. Beide evaluatierapporten en een overzicht van de stand van zaken van de geplande maatregelen zijn hieronder weergegeven.

Saneringsplan luchtkwaliteit voor de luchtkwaliteitszone BEF02A ‘Agglomeratie Antwerpen’ is ingediend bij de Europese Commissie

Sinds 1 januari 2015 wordt de Europese jaargrenswaarde voor stikstofoxide (NO2) overschreden in de luchtkwaliteitszone BEF02A ‘Agglomeratie Antwerpen’.  Deze luchtkwaliteitszone omvat de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Ekeren, Merksem en Wilrijk en de gemeenten Edegem, Mortsel, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem en Schoten. Het Vlaamse Gewest en de betrokken lokale besturen hebben een luchtkwaliteitsplan opgesteld om de luchtkwaliteit in deze zone te verbeteren. Het ontwerpplan werd, conform de inspraakrichtlijn, onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende de periode van 1 augustus tot 30 september 2017.

Het actieplan is nu ingediend bij de Europese Commissie. In bijlage bij het actieplan zit het overwegingsdocument dat aangeeft hoe met de ontvangen inspraakreacties tijdens het openbaar onderzoek is omgegaan.

Actieplan voor Gent, kanaalzone en omgeving (2016 - 2020)

Het actieplan voor Gent, kanaalzone en omgeving werd begin 2016 afgerond en behelst de periode 2016-2020.

Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen (2014 - 2018)

Het actieplan voor Antwerpen werd in 2014 goedgekeurd en behelst de periode 2014-2018. Dit plan bouwt verder op het “Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen” uit 2008.

 

Historiek: vroegere plannen

Saneringsplan luchtkwaliteit voor de luchtkwaliteitszone BEF07S ‘Hoboken (2017-2018)

Documenten emissiereductieprogramma's (2002-2009)

Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO2 (2012 - 2015)

Over dit luchtkwaliteitsplan en de voortgang van de verschillende opgenomen maatregelen wordt jaarlijks gerapporteerd worden aan de Vlaamse Regering:

Saneringsplan fijn stof voor de zones met overschrijding in 2003 en aanpak fijn stofproblematiek in Vlaanderen; plan in uitvoering van de richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG (2005)

Actieplan ‘Lood voor de zone Beerse’ (2010)

Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen (2008)

Actieplan fijn stof in de industriële hotspotzones (2007)

Contacteer ons

VMM