Oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte

De Vlaamse overheid zoekt maximaal 10 gebiedscoalities rond ruimtelijke uitvoeringsprocessen die zich kandidaatstellen voor een Lokale Gebiedsdeal Droogte. Eenmaal een coalitie geselecteerd is, kan ze een subsidie aanvragen van minimaal 1.000.000 euro en maximaal 2.000.000 euro voor een portfolio van lokale projecten die bijdragen aan de realisatie van Blue Deal doelstellingen en de veerkracht en klimaatrobuustheid van het watersysteem vergroten. De aangevraagde subsidie bedraagt daarbij maximaal 80% van de effectieve projectkosten, de overige middelen draagt de coalitie zelf bij. Van de beoogde projecten wordt verwacht dat ze een voldoende mate van complexiteit bevatten en niet tot de reguliere mogelijkheden behoren van de procescoalitie of subsidieerbaar zijn via bestaande financieringslijnen.

Met deze Lokale Gebiedsdeals Droogte biedt de Vlaamse overheid financiële ondersteuning om, in een vroeg stadium van Vlaamse ruimtelijke processen, het watersysteem te versterken via complexere lokale realisaties.

Om die versterking te realiseren wil men met de Lokale Gebiedsdeals Droogte inzetten op de samenwerking, gebiedskennis en geïntegreerde visievorming die is opgebouwd binnen de ruimtelijke processen. 

Deze call past binnen de Blue Deal. Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken.

Wie kan zich kandidaat stellen?

De call richt zich naar samenwerkingsverbanden die vandaag  al bestaan om Vlaamse ruimtelijke processen uit te voeren:

 1. Gebiedsprogramma’s (T.OP en andere) waarin het Departement Omgeving actief in de programmaregie betrokken is 
 2. Strategische Projecten in uitvoering van het ruimtelijk beleid (BVR 5 oktober 2007)
 3. Complexe projecten (decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten)
 4. Vlaamse planprocessen (GRUP, AGNAS)

Deze samenwerkingsverbanden kunnen zich enkel kandidaat stellen als: 

 • het ruimtelijk proces nog niet is afgerond op 30 september 2022 
 • er minstens twee lokale besturen (gemeenten, provincies) expliciet partner zijn in de procescoalitie

Selectie

De kandidaten worden geselecteerd op basis van volgende criteria (criteria in detail in het pdf bestandReglement Lokale Gebiedsdeals Droogte (193 kB))

 • De mate waarin het ruimtelijke proces en de voorgestelde Lokale Gebiedsdeal in het bijzonder, geïntegreerde oplossingen kan aanreiken voor de droogteproblematiek in het gebied 
 • De impact van de Lokale Gebiedsdeal Droogte als hefboom voor het Vlaamse ruimtelijke proces
 • Realiseerbaarheid / haalbaarheid van de voorgestelde Lokale Gebiedsdeal Droogte

Subsidiebedrag

Minimaal 1.000.000 euro en maximaal 2.000.000 euro. Dit subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale uitvoeringskost van de Lokale Gebiedsdeal Droogte. 

Hoe kandidaat stellen?

U kunt zich als procescoalitie kandidaat stellen door uiterlijk 31 maart 2022 - 16.00u. een  interesseformuler te bezorgen aan gebiedsontwikkeling@vlaanderen.be.

Download het interesseformulier: docx bestandInteresseformulier lokale gebiedsdeal droogte (133 kB)

Het interesseformulier omvat een korte omschrijving van volgende aspecten:

 • De droogteproblematiek in het gebied
 • De wijze waarop het ruimtelijke proces hiervoor visie-elementen en oplossingen kan of wil aanreiken, met welke doelstellingen en voortgang 
 • De strategie die de procescoalitie in haar Lokale Gebiedsdeal Droogte wil toepassen om het watersysteem in samenhang te versterken en welke impact wordt beoogd
 • Minstens drie voorbeelden van de complexere lokale realisaties waaraan gedacht wordt om deze strategie op terrein te kunnen waarmaken
 • De realiseerbaarheid van de strategie en projecten binnen de vooropgestelde termijnen
 • De rol van de gekozen strategie en type projecten in de versterking van de samenwerking en de facilitering van het verdere ruimtelijke proces.

Een kandidatuur is ontvankelijk als:

 • het interesseformulier volledig is ingevuld
 • de kandidaat voldoet aan de doelgroep
 • het formulier is ondertekend door alle of minstens vijf leden van de procescoalitie (met uitzondering van het Departement Omgeving en andere Vlaamse actoren) en tijdig is ingediend. 

Contacteer ons

Reglement

DE VLAAMSE VEERKRACHT
Gefinancieerd door de Europese Unie - NextGenerationEU