Logistiek Park Schijns

Periode 06.09.2011 - 06.09.2014
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Aanvrager Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

Logistiek Park Schijns ligt in de zeehaven van Antwerpen, tussen het vormingsstation Antwerpen-Noord en de A12. De projectzone is circa 87 ha groot. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn voor de Schelde twee logistieke zones voorzien: Waasland op de linkeroever en Schijns op de rechteroever. Bedoeling van dit strategisch project is Schijns evenwichtig en multimodaal te ontwikkelen met een nieuwe verbinding naar de N111 en de A12 Antwerpen-Bergen-op-Zoom. Bij het project wordt rekening gehouden met aspecten als milieu, waterhuishouding, energie, uitzicht, ruimteproductiviteit en ecologie.

De Main-Hub-containerterminal en het nabijgelegen vormingsstation Antwerpen-Noord bieden kansen voor innovatieve logistieke concepten. Om die reden hebben belangrijke privépartijen mee de aanvraag voor het project ondertekend. Bij de start van het project zijn volgende keuzes gemaakt:

  • Bedrijven worden selectief toegelaten: ze moeten hoogwaardig, (semi-)industrieel, logistiek en watergebonden zijn; er wordt grote aandacht geschonken aan het uitzicht van de site en aan de architectuur, vooral langs de A12. De bedrijvensite wordt in haar omgeving ingebed, de transport- en goederenafwikkeling is multimodaal en maakt dus gebruik van een combinatie van spoor-,  water- en wegvervoer; voor de zwakke weggebruiker is het gebied optimaal ontsloten. De kostenefficiëntie wordt verhoogd door gebruik te maken van de complementaire faciliteiten op nabijgelegen sites. Er komt een ecologische infrastructuur die ook rekening houdt met de fortengordel rond Antwerpen;
  • Beheersmaatregelen worden van bij het begin uitgewerkt. Het park zal een pilootproject zijn op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Zo worden volgende aspecten onderzocht:

  • een integraal afvalbeleid,
  • gebiedsgerichte oplossingen voor de behandeling van sanitair afvalwater en voor de afvoer van regenwater,
  • gebiedsgerichte collectieve oplossingen voor bluswater en collectieve voorzieningen,
  • initiatieven om CO2-neutraal en energieneutraal te zijn, onder meer door de plaatsing van windmolens en door de recuperatie van restwarmte.

Resultaten

In 2012 is door het consortium Espace-Omgeving-Witteveen + Bos ontwerpend onderzoek verricht naar de mogelijke inrichtings- en ontwikkelingsscenario’s voor het gebied. Verder zijn er partnerschappen aangegaan en zijn de relaties met andere initiatieven verbeterd zoals het strategisch project Fortengordels en vooral het actieprogramma voor de zeehaven van Antwerpen waarvoor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd afgerond. In de stuurgroep voor de opmaak van een actieprogramma voor de zeehaven die Vlaanderen heeft opgericht en waarin ook een projectleider en procesbegeleider werden aangesteld, worden nu de acties van dit strategisch project ingepast: de waterhuishouding, de pompstations, de aanleg van de ontsluiting en de aansluiting met de A12, de rietcompensatie, de (verplaatsing van) hoogspanningsleidingen, het verwijderen van een deel van opgehoogde gronden, de eventuele ontsluiting van het gebied via spoor en de inrichting van een ecologische verbindingszone waar vroeger een veiligheidsomwalling was. De structuurvisie wordt nu vertaald in een strategie voor de concrete aanleg en de acties worden financieel uitgewerkt in begrotingen.

Ook al is het strategisch project in 2014 beëindigd, lopen de acties die niet afgerond zijn nog door. Daarnaast wordt een studie opgestart voor een ontwerp van een nieuwe verkeersknoop op de A12 en de kwalitatieve landschappelijke inpassing van deze verkeersknoop met het Logistiek Park Schijns (LPS). Deze studie bestaat uit volgende vier deelopdrachten:

  1. Landschappelijke inpassing nieuwe verkeersknoop A12 met LPS in onmiddellijke omgeving
  2. Opmaak van een infrastructureel ontwerp verkeerscomplex
  3. Opmaak van een infrastructureel ontwerp LPS
  4. Leveren van technische assistentie tijdens de uitvoering van de werken (voorwaardelijk gedeelte)

Deze studie werd in 2015 opgestart.

Meer informatie

Investeringslocaties bedrijventerreinen Antwerpen

Documenten:

Eindrapport (1.92 MB)

Coördinator:
Laurens Maes
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Zaha Hadidplein 1
2030 ANTWERPEN
tel: +32 3 229 64 10
Mail: Klik hier