Leidraad voor het opstellen van een SWA-veiligheidsrapport

Bijlage 3 bij [SWA3] somt de "gegevens en minimuminlichtingen die in het Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport aan de orde moeten komen" op.

De coördinerende dienst (= Team Externe Veiligheid) heeft samen met de verschillende beoordelingsdiensten een modulaire Leidraad VR uitgewerkt die de verwachtingen beschrijft over de informatie die het SWA-veiligheidsrapport moet bevatten. De leidraad reikt hiervoor tevens een praktische werkwijze aan.

De leidraad brengt volgende documenten samen:

 • 'Handleiding voor het opstellen van een veiligheidsrapport in het kader van het Samenwerkingsakkoord': algemene informatie (coördinerende dienst) en uitwerking van de externe (mens)veiligheid en de milieuveiligheid (Team Externe Veiligheid van de Vlaamse overheid),
 • Informatienota 'Leidraad voor het beschrijven van de interne veiligheid in een veiligheidsrapport': uitwerking van de interne (mens)veiligheid (Afdeling voor het toezicht op de chemische risico's van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg),
 • 'Gids voor de opstelling  van een Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport van een Seveso-hogedrempelinrichting': uitwerking van de externe noodplanning (Nationaal Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken).

Belangrijke aanpassing van de leidraad

Omwille van de nationale veiligheid vraagt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), in overleg met de Samenwerkingscommissie (SWC), om de verspreiding van mogelijk gevoelige informatie via een veiligheidsrapport zoveel als mogelijk te beperken. Om die reden gebeurt er in het veiligheidsrapport een opslitsing tussen een publiek deel en een niet-publiek deel.

De 'Leidraad voor het opstellen van een veiligheidsrapport', versie 3.0,  komt hieraan tegemoet, en voorziet in een deel I over de invulling van het publiek deel met de publiek toegankelijke informatie, en in een deel II  over de invulling van het niet-publiek deel met de af te schermen gevoelige informatie.
Praktisch komt het erop neer dat het geheel van de informatie in een veiligheidsrapport inhoudelijk niet wijzigt, maar deze informatie wel anders moet georganiseerd worden.

Het opsplitsen van het veiligheidsrapport in een publiek deel en een niet-publiek deel heeft ook aanleiding gegeven tot een actualisatie van de 'Leidraad voor het beschrijven van de interne veiligheid in een veiligheidsrapport' uitgegeven door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), en van de 'Gids voor het opstellen van een Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport van een Seveso-hogedrempelinrichting', uitgegeven door het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).

Info: Een hogedrempelinrichting moet ook omgevingsveiligheidsrapport opstellen, met name als ze een omgevingsvergunning aanvraagt. Voor dit laatste rapport werd ook een leidraad uitgewerkt. Hoewel beide rapporten opgesteld worden vanuit een verschillende invalshoek en volgens strikt gescheiden procedures, bestaat er wel een grote overlap op structureel en inhoudelijk vlak tussen beide. Daarom werd één geïntegreerde Leidraad VR samengesteld, die beide rapporttypes behandelt. In elke module is voor elk rapporttype aangegeven of en in welke mate de module erop van toepassing is.

Opbouw van het SWA-veiligheidsrapport

Het SWA-veiligheidsrapport wordt op volgende wijze modulair samengesteld:

 • Deel I: Publiek deel

  • Voorblad
  • Inhoudstafel
  • Lijst met afkortingen
  • Lijst van opstellers (erkende deskundige en anderen, incl. taakverdeling)
  • Versiebeheer
  •  Hoofdstukken I.1 t/m I.6 (overeenkomend met Modules I.1 t/m I.6 van de leidraad)
  • Algemeen besluit
 • Deel II: Niet-publiek deel

  • Voorblad
  • Inhoudstafel
  • Lijst met afkortingen
  • Lijst van opstellers (erkende deskundige en anderen, incl. taakverdeling)
  • Versiebeheer
  • Hoofdstukken II.4 t/m II.6 (overeenkomend met Modules II.4 t/m II.6 van de leidraad)

Bij het SWA-veiligheidsrapport wordt een elektronisch bestand gevoegd met de geogerefereerde data zoals gevraagd in de [Richtlijn Geodata].

Bemerk dat in het SWA-veiligheidsrapport de actuele, in exploitatie zijnde toestand wordt beschreven. In het geval de exploitant een (geactualiseerd) SWA-veiligheidsrapport indient omwille van een wijziging van de inrichting, dan wordt in dat SWA-veiligheidsrapport de toestand na wijziging opgenomen.

Status en nut van de leidraad

De leidraad is een hulpmiddel bij het opstellen van het veiligheidsrapport. De structuur en de werkwijze die de leidraad voorstelt worden ten zeerste aangeraden, maar zijn niet verplicht. De hogedrempelinrichting mag de informatie dus ook op een andere manier organiseren en beschrijven. Het volgen van de leidraad biedt wel de garantie dat minstens voldaan wordt aan de door het [SWA3] gevraagde minimum gegevens. Uiteraard kan en mag aan het veiligheidsrapport extra informatie toegevoegd worden voor zover deze relevant is in het kader van de beheersing van de gevaren van zware ongevallen.

De modulaire structuur die de leidraad voorstelt is wel een voor de hand liggende, omdat

 1. het SWA-veiligheidsrapport competenties samenbrengt die resorteren onder verschillende gewestelijke en federale overheden,
 2. elk van deze overheden eigen voorschriften heeft voor de uitvoering van risicoanalysen binnen zijn competenties en werkveld,
 3. elk van deze overheden eigen beoordelingscriteria heeft waartegen de resultaten van de risicoanalysen worden afgewogen,
 4. elk van deze overheden instaat voor de beoordeling van de rapportdelen die behoren tot zijn competenties en werkveld,

zodat een modulaire aanpak zowel voordelen heeft voor de opstellers als voor de beoordelaars van het rapport.

Het volgen van de leidraad zorgt ook voor een zekere uniformiteit van de veiligheidsrapporten, wat voordelen biedt zowel voor de beoordelaars van het rapport als voor de gebruikers van het rapport. Het vergemakkelijkt ook de eventuele overdracht van informatie van het omgevingsveiligheidsrapport naar het Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport (en omgekeerd).

Versiebeheer

In het kader rechts wordt de meest recente versie van de leidraad vermeld. Het volledige versiebeheer is in de leidraad zelf opgenomen.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)