Leeswijzer

De voorliggende set van fiches heeft als doel door middel van kerndata een impressie te geven van de verschillende bedrijventerreinen die deel uitmaken van het Economische Netwerk Albertkanaal (ENA), als ook de evolutie van deze terreinen in de afgelopen jaren. De fiches werden voorbereid door het Agentschap Innoveren en Ondernemen volgens een vaste methodiek. Dit maakt het in beginsel mogelijk de fiches jaarlijks bij te werken wanneer er  nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Volgende aandachtpunten zijn van belang bij de interpretatie van de fiches:

 1. De afbakening van de bedrijventerreinen zoals opgenomen in de individuele fiches komt voort uit het GIS van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit hoeft niet noodzakelijk overeen te komen met de afbakening die andere beleidsdomeinen hieraan geven in hun GIS;
   
 2. Het ‘aantal bedrijven’ komt vaak niet overeen met het aantal bedrijven dat op het terrein fysiek kan worden geïdentificeerd. Het aantal bedrijven is gebaseerd op de data uit het KRIS-informatiesysteem van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, wat op zijn beurt gebaseerd is op de VKBO. Hierdoor worden meerdere ondernemingen op 1 adres (die vaak aan eenzelfde moederbedrijf verbonden zijn) als aparte bedrijven aangemerkt;
   
 3. Het totaal aantal percelen in de grafiek ‘oppervlakteklasse percelen’ zal in nagenoeg alle gevallen groter zijn dat het totaal aantal bedrijven op een terrein. Dit omdat een bedrijf vaak op meerdere kadastrale percelen gevestigd is;
   
 4. Voor de ‘relatieve evolutie tewerkstelling t.o.v. basisjaar 2007’ werd gebruik gemaakt van RSZgegevens. De tewerkstellingscijfers per gemeente werden vermenigvuldigd met de verhouding van de totale oppervlakte van het bedrijventerrein t.o.v. de oppervlakte van de gemeente waarin het bedrijventerrein zich bevindt. Wanneer het bedrijventerreinen op het grondgebied van meerdere steden of gemeenten is gelegen wordt een procentuele verdeling op basis van de oppervlakte gelegen in elke stad of gemeente toegepast. De gegevens zijn niet beschikbaar op het niveau van individuele ondernemingen;
   
 5. De gegevens ‘watergebonden overslag in ton’ werden door de Vlaamse Waterweg aangeleverd. Het betreffen geaggregeerde gegevens op basis van het gehele bedrijventerrein. Wanneer deze gegevens aanleiding kunnen geven tot de identificatie van goederenstromen van individuele bedrijven zijn deze omwille van privacy niet opgenomen.

© Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen 2019