Lasten en voorwaarden bij een omgevingsvergunning

Stedenbouwkundige lasten en voorwaarden bij een omgevingsvergunning

Stedenbouwkundige lasten en voorwaarden bij een omgevingsvergunning worden vaak in 1 adem genoemd, hoewel ze sterk van elkaar verschillen.

  • Lasten leggen bijkomende verplichtingen op bij een vergunning. Ze vinden hun oorsprong in het voordeel dat een begunstigde uit zijn/haar vergunning haalt, en in de bijkomende taken die een overheid door de uitvoering van deze vergunning op zich moet nemen. Een gelijkaardige omgevingsvergunning kan op de ene locatie worden uitgereikt mét lasten en op een andere locatie zónder lasten. Een gekend voorbeeld is het opleggen van een last om wegenis bij een verkaveling te voorzien en deze nadien over te dragen aan het openbaar bestuur.
     
  • Voorwaarden hebben tot doel het aangevraagde vergunbaar te maken, door maatregelen op te leggen waardoor verenigbaarheid kan worden bereikt met stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of de goede ruimtelijke ordening. Een vergunningverlenende overheid kàn een voorwaarde opleggen indien zij van mening is dat het aangevraagde niet voor vergunning in aanmerking komt, tenzij bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Door het opleggen van een voorwaarde geeft de vergunningverlenende overheid aan dat zonder deze voorwaarde het aangevraagde niét vergunbaar is (RvVb 9 augustus 2016, nr. RvVb/A/1516/1423). Een gekend voorbeeld is de voorwaarde om parkeerplaatsen te voorzien bij een omgevingsvergunning.

Handleiding Lasten en Voorwaarden

Gemeenten, provincies en het Vlaams gewest hebben doorheen de jaren een goede praktijk opgebouwd omtrent de inzet van lasten en voorwaarden bij een omgevingsvergunning.

In onderstaande handleiding vind je een uitgebreid overzicht van de wetgeving en veelgestelde vragen. In het overzicht van de wetgeving wordt er ingegaan op de decretale grondslag, de aanvechtbaarheid, de verankering van lasten in een verordening, de financiële last, de last in natura, het niet uitvoeren van voorwaarden of lasten...

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.