Landschapspark Drongengoed

Periode 22.08.2016 - 29.01.2020
Provincie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Gemeente Aalter, Beernem, Eeklo, Lievegem, Maldegem
Aanvrager Regionaal Landschap Meetjesland vzw
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

Het project is enerzijds gebaseerd op het strategisch project goedgekeurd door voormalig Vlaams minister van Omgeving, Landbouw en Natuur mevrouw Joke Schauvliege, en anderzijds hebben volgende besturen hieromtrent een samenwerkingsovereenkomst afgesloten: de toenmalige gemeenten Aalter, Beernem, Eeklo, Knesselare (nu: gefusioneerd met Aalter), Maldegem, Waarschoot en Zomergem (gefusioneerd samen met Lovendegem tot Lievegem); provincies Oost- en West-Vlaanderen; het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, én het Regionaal Landschap Meetjesland vzw.

Het gebied herbergt een unieke mix van waardevolle natuur en bos, ondernemend platteland en aantrekkelijke dorpen; het ligt in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen en strekt zich uit tot in West-Vlaanderen, gemeente Beernem. De kern van het landschapspark ligt ongeveer in het midden tussen Gent en Brugge (zo'n 20 km van beide steden). Op ruimere schaal maakt het deel uit van de Meetjeslandse bossengordel en grenst het aan het landschapspark Bulskampveld en de Lembeekse bossen. Dit kerngebied van bossen en heide is omringd door een krans van landbouwbedrijvigheid.

Met het strategisch project willen de partners het recreatief en toeristisch potentieel realiseren en de belevingswaarde van het gebied verhogen. Verschillende lokale en bovenlokale actoren hebben er projecten opgestart op het vlak van mobiliteit, natuur, water, landschap, erfgoed en toerisme.

Om deze ontwikkeling verder te stroomlijnen wilde het Regionaal Landschap Meetjesland vzw, indiener van het project, focussen op de verdere uitbouw van het gebied voor de recreatieve en toeristische beleving van natuur en platteland. Daarnaast wilde het Regionaal Landschap processen opstarten rond gebiedsspecifieke projecten. Door te werken rond deelprojecten waar álle actoren zich goed kunnen bij voelen, worden immers concrete oplossingen uitgewerkt die bijdragen tot de duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Tot slot wilde het project de plaatselijke verbondenheid vergroten door lokale initiatieven te stimuleren. Aan de hand van deze doelstellingen werd een actieprogramma geformuleerd met 7 ambities en 31 acties rond zeer uiteenlopende thema’s om deze ambities te bereiken. Drie acties houden rechtstreeks verband met de doelstellingen van het goedgekeurde strategisch project en zijn daarom cruciaal:

  • Onthaalplan landschapspark Drongengoed
  • Groen-blauwe netwerken versterken én flankerende maatregelen voor landbouw
  • Ideeënwedstrijd: inwoners betrekken bij het landschapspark

Resultaten

Onthaalplan landschapspark Drongengoed

Rekening houdend met de draagkracht van het gebied en de ecologische en landschappelijke kwaliteit, heeft de streek een strategische visie nodig op onthaal, toegankelijkheid en een duurzame (recreatieve) mobiliteit voor het volledige landschapspark. Hiervoor wordt een participatief traject opgezet om besturen, middenveldorganisaties, én vooral lokale verenigingen en inwoners te betrekken bij de planopmaak.

De definitieve versie en de toekomstperspectieven werden voorgesteld aan de partners. Het actieplan zal verder verfijnd worden met de begeleidingsgroep en ook zullen enkele pilootprojecten worden uitgevoerd.

Groen-blauwe netwerken versterken én flankerende maatregelen voor landbouw

Voor deze actie zijn er twee sporen bepaald:

  1. “Drongengoed op Dreef” als deelproject: Het gaat over een project dat met steun van Platteland-Plus (PDPO) op 2 januari 2019 kon starten. Er wordt gewerkt aan een vernieuwende aanpak van de streekeigen dreven in het landschapspark. Bedoeling is om gemeenten en particuliere eigenaars te inspireren voor een efficiënt onderhoud en toekomstgericht beheer van de dreven.
  2. Werkgroep landbouw-natuur: Het doel was een gezamenlijke visie en aanpak uit te werken en af te spreken voor de realisatie van natuur- en landbouwdoelen in de regio. Het resultaat was een intentieverklaring die eventueel ook deel kan uitmaken van een gedragen leidraad voor verdere samenwerking die ook de andere aspecten zoals recreatie en mobiliteit mee opneemt in het gewenste perspectief. Hierover dient na het project nog verder overlegd te worden.

Ideeënwedstrijd: inwoners betrekken bij het landschapspark

Dit initiatief past binnen de derde doelstelling om de lokale verbondenheid te stimuleren. Streekbewoners (inwoners, handelaars, landbouwers, recreanten, logieshouders…) en verenigingen konden hun projectideeën aanbrengen. Vervolgens worden de projecten geselecteerd en gaan de indieners er mee aan de slag om ze ook te realiseren. Het landschapspark Drongengoed bood een bescheiden budget en de nodige ondersteuning/begeleiding via peter-/meterschap per idee. Over twee edities werden zo 17 projecten, rond diverse thema’s, in het landschapspark ondersteund.

Andere acties

Binnen het project werden ook heel wat andere acties ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn de uitbouw van de educatieve speelzone aan de Drongengoedhoeve, het opleiden van gastheren en ambassadeurs voor het landschapspark, het organiseren van publiekevenementen en het verzorgen van de communicatie rond het project.

Toekomst

Eind januari 2020 nam de looptijd van de periode als Strategisch Project een einde. Het jaar 2020 zal in het teken staan van

  • enerzijds de doorwerking van lopende initiatieven (o.a. opvolgen ideeënwedstrijd, Leader projecten onthaalplan, ambassadeurs en speelzone) en geplande realisaties op korte termijn
  • anderzijds overleg met het oog op nieuwe afspraken over de toekomst van het landschapspark en kansen voor verdere samenwerking

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Geert Storme
Regionaal Landschap Meetjesland
Oostveldstraat 91, bus 4
9900 EEKLO
Mail: Klik hier