Knelpuntanalyse lucht en geluid

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de locaties in je gemeente waar de gezondheid van de lokale bevolking door het verkeer negatief kan worden beïnvloed in kaart te brengen:

Op basis van beschikbare gegevens:

Er zijn verschillende gegevens beschikbaar die een eerste indicatie kunnen geven over mogelijke knelpuntlocaties in jouw gemeente:

Kwalitatief onderzoek

Bepaalde kenmerken kunnen wijzen op het voorkomen van knelpuntsituaties. Het gaat hierbij om een 5-tal factoren die een invloed hebben op de geproduceerde geluidsniveaus of concentraties aan luchtverontreiniging:

  • hoge verkeersintensiteiten
  • onaangepaste snelheden
  • een hoge ritdynamiek (veel snelheidswisselingen)
  • een hoog aandeel vracht- en/of busverkeer
  • omgevingsfactoren, zoals hoge bebouwing langs smalle straten, bomen, een bepaalde wegverharding

Via onderstaande eenvoudige vragenlijst kun je nagaan welke mogelijke knelpuntlocaties er zijn in je gemeente.

Vraag Indien antwoord ja
Loopt er een autosnelweg of een grote ringweg door de gemeente en komt er bebouwing voor op minder dan 300 m van deze weg? potentieel knelpunt door luchtverontreiniging en/of geluidshinder
Loopt er een drukke gewestweg of een kleine ringweg door de gemeente en is er bebouwing op minder dan 100 m van deze weg? potentieel knelpunt door luchtverontreiniging en/of geluidshinder
Zijn er lokale wegen met een hoge verkeersintensiteit en komt er bebouwing voor langs deze wegen? potentieel knelpunt door luchtverontreiniging en/of geluidshinder
Zijn er wegen met een matige tot hoge verkeersintensiteit, waarbij de breedte van de weg kleiner is dan 3 maal de hoogte van de aanpalende bebouwing? potentieel knelpunt door luchtverontreiniging en/of geluidshinder
Zijn er wegen met een matige tot hoge verkeersintensiteit, waarlangs aan beide zijden bomen staan die de ventilatie belemmeren, en komt er bebouwing voor langs deze wegen? potentieel knelpunt door luchtverontreiniging
Zijn er wegen met een matige tot hoge verkeersintensiteit waar file optreedt tijdens piekmomenten doordat verkeeraantrekkende functies gevestigd zijn in de gebouwen langs deze wegen? potentieel knelpunt door luchtverontreiniging en/of geluidshinder
Zijn er wegen met een matige tot hoge verkeersintensiteit waar veel vracht- of busverkeer passeert (> 10 %) en komt er bebouwing voor langs deze wegen? potentieel knelpunt door luchtverontreiniging en/of geluidshinder
Zijn er wegen op uw grondgebied met een matige tot hoge verkeersintensiteit die zijn ingericht met een verkeersplateau, verkeersdrempel, verkeerskussens, … en is er bebouwing langs deze wegen? potentieel knelpunt door luchtverontreiniging en/of geluidshinder
Zijn er wegen met een matige tot hoge verkeersintensiteit waarvan het wegdek uit betonverharding, klinkers of een verouderde wegbedekking bestaat, en is er bebouwing langs deze wegen? potentieel knelpunt door geluidshinder

Kwantitatief onderzoek

Tot slot is het ook mogelijk om op een kwantitatieve manier na te gaan of er knelpunten zijn in jouw gemeente.

Via: