Groene economie

Een groene economie, waarbij ecologie en economie elkaar versterken, is nodig om op termijn ons huidig niveau van welvaart en welzijn te behouden en tegelijk het natuurlijk kapitaal te beschermen. Door slim in te zetten op de synergieën tussen economie en ecologie bereiken we naast milieudoelstellingen ook economische doelstellingen.

Studies

We staan voor een grote transitie naar een duurzame maatschappij. Hierbij rijst de vraag welke impact deze transitie op het bedrijfsleven zal hebben.
 
De impact van milieu- of vergroeningsbeleid op de concurrentiepositie is het voorwerp van menige discussies: neoklassieke economen verdedigen de stelling dat deze impact per definitie steeds negatief is.  Andere economen wijzen op de mogelijkheid van een positieve impact. Zij menen dat goed gevormde en marktgerichte milieuregelgeving, die verder gaat dan Business as Usual, de competitiviteit van bedrijven niet in de weg staat en zelfs een potentiële motor van economische groei kan zijn.

De stand van de wetenschappelijke kennis hierover onderzochten we in de studie “Onderzoeken van het effect van milieubeleidsmaatregelen op de competitiviteit van onze economie”. We doken in de literatuur en stelden een model op dat we toepasten op een aantal Vlaamse cases. Daaruit haalden we een kader/checklist die het mogelijk maakt rekening te houden met de concurrentiepositie van onze bedrijven bij het opzetten van nieuw omgevings- en milieubeleid.

Bekijk hier de opnamen over de toelichting van deze studie (26/01/2021)

Studie naar de mogelijkheden van gemengde financiële instrumenten voor de financiering van duurzame projecten. Hoe kan overheidskapitaal gebruikt worden om privaat kapitaal aan te trekken voor investeringen in duurzame projecten, met een focus op klimaatinvesteringen. De problematiek wordt bekeken vanuit het oogpunt van de financiële sector. Voor vijf investeringscasussen werd een financieringsoplossing uitgewerkt. Het eindrapport moet gezien worden als een inspiratieboek voor overheden die met gemengde financiering aan de slag willen gaan.

In deze studie komt PWC tot de conclusie dat klimaatvriendelijke energiefiscaliteit (w.o. een CO2-heffing) een belangrijke bijdrage kan leveren tot het reduceren van CO2-emissies. Het draagvlak (en succes) van een CO2-heffing hangt van verschillende factoren af. Ze wordt best niet als een bijkomende belasting zonder meer ingevoerd, maar als deel van een taks-shift. Er zijn bovendien bezorgdheden over de impact op kwetsbare huishoudens en bedrijven. Idealiter is de CO2-heffing budgetneutraal, en vloeien de inkomsten naar de bevolking terug, door de inkomsten in gerelateerd beleid te herbestemmen of andere lasten te verlagen. Zo kan een CO2-heffing bijdragen tot innovatie, lastenverlagingen, nieuwe en verbeterde werkgelegenheidskansen en een betere gezondheid. Om ongewenste impacten te vermijden en de kansen optimaal te benutten, onderzocht PwC in opdracht van het Beleidsdomein Omgeving de opties voor de invoering van een CO2-heffing in Vlaanderen, en voerde een impactanalyse uit van verscheidene opties.

Onderzoek naar de mate waarin Vlaamse bedrijven hun businessmodel vergroenen en naar manieren waarop de vergroening en innovatie van bedrijfsmodellen en -strategieën de transitie naar een groene Vlaamse economie kunnen versnellen.

Deze studie belicht het potentieel van het verlagen van de arbeidsbelastingen, zowel voor het individu als voor de bredere Vlaamse economie. Ze houdt daarbij rekening met de Vlaamse bevoegdheden. De belastingverlaging wordt in deze studie gefinancierd via rekeningrijden. Bijgevolg worden de modaliteiten en het potentieel van deze maatregel en de bredere economische effecten van rekeningrijden onder de loep genomen. Het onderzoek eindigt met beleidsaanbevelingen.

Onderzoek naar het effect van de invoering van verschillende milieubelastingen en het aanwenden van deze inkomsten voor het verlagen van de loonkosten of het verhogen van de nettolonen.

In het kader van de uitvoering van het tweede Doelgroepprogramma met de voedingsnijverheid ging de Vlaamse overheid na of het haalbaar is om de Vlaamse voedingsindustrie CO2-, water- en afvalneutraal te maken tegen 2030.

Deze studie leverde een tool op voor het identificeren van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu. Daarbij geeft ze ook richtsnoeren voor Vlaamse beleidsmakers als ze subsidies evalueren, laten uitdoven of hervormen. Ook bevat ze een long list van potentieel milieuschadelijke subsidies met een aantal in de diepte uitgewerkte cases.

Een socio-economische analyse van de milieusector in Vlaanderen met het oog op  investeringen in milieuvriendelijke productiemethoden. Deze studie werd gezamenlijk uitgevoerd door de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren (VMC) en de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM).

Op basis van een bevraging van de sector en een analyse van de jaarrekeninggegevens, bekijkt de studie een aantal parameters van de hernieuwbare energiesector in Vlaanderen, waaronder de omzet, de tewerkstelling, de financiële ratio’s, de kenmerken van de sector zoals de rechtsvorm, ...