Klachten over de werking van het Departement Omgeving

Algemeen

Hebt u een klacht over onze werking?

 • In eerste instantie neemt u best contact op met de algemene inlichtingen of de betrokken dienst. Normaal kunnen zij u het snelst verder helpen.
 • Als u vindt dat u dat onvoldoende geholpen bent, neem dan contact op met de klachtencoördinator van het Departement Omgeving. Deze start dan een onafhankelijk onderzoek en bekijkt of uw klacht kan worden opgelost.

Let op: de klachtencoördinator behandelt geen algemene vragen om informatie of meldingen van milieuhinder. Klachten die niet tot de bevoegdheid behoren van het Departement Omgeving worden doorverwezen naar de bevoegde overheidsdienst.

 

Waarom een klacht indienen bij de klachtencoördinator?

Wanneer u bij de klachtencoördinator een klacht indient, start die een onafhankelijk onderzoek. Enerzijds wordt daarbij gezocht naar een individuele oplossing voor uw probleem. Anderzijds helpt u om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Door het samenbrengen van verschillende klachten krijgt de klachtencoördinator een goed beeld over knelpunten en kan hij daarmee aanbevelingen doen naar de verschillende diensten.

 

Met welke klachten kan ik terecht bij de klachtencoördinator?

De klachtencoördinator behandelt enkel klachten over de werking van het Departement Omgeving.

In deze gevallen kunt niet terecht bij de klachtencoördinator:

 • klachten over feiten waarover u al betrokken bent in een gerechtelijke procedure of waarover de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend
 • klachten die de klachtencoördinator al eerder behandelde volgens de klachtenprocedure
 • algemene vragen om informatie of meldingen van milieuhinder
 • Klachten waarbij u  geen persoonlijk belang kunt aantonen
 • klachten waarbij de feiten zich meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan.
 • klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid of op de toepasselijke decreten, besluiten of reglementen
 • anonieme klachten: u mag er immers op vertrouwen dat de klachtencoördinator uw dossier met de nodige neutraliteit en vertrouwelijkheid behandelt
 • klachten die duidelijk ongegrond zijn
 • klachten die u als personeelslid van het Departement Omgeving hebt over het personeelsbeleid

 

Een klacht indienen over de werking van het Departement Omgeving

Welke gegevens vermeld u in uw klacht?

Om een dossier te openen, hebben we volgende gegevens nodig:

 • naam en adres
 • eventueel een e-mailadres
 • eventueel een telefoonnummer
 • een omschrijving van de feiten van de klacht en het tijdstip waarop deze hebben plaatsgevonden
 • de reden van de klacht
 • de reactie of het antwoord op deze klacht door de bevoegde afdeling of dossierbehandelaar

 

Hoe indienen?

U kunt een klacht indienen per gewone brief (niet aangetekend), per mail, per fax, per telefoon of op kantoor. U vindt onze contactgegevens bovenaan deze pagina.

U dient uw  klacht best schriftelijk in. Klacht indienen op kantoor kan ook elke werkdag na afspraak.

 

Hoe snel wordt uw klacht behandeld?

De klachtencoördinator stuurt uubinnen de 10 dagen een ontvangstmelding. Het onderzoek duurt 45 dagen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de klacht, ontvangt u een antwoord binnen deze termijn.

 

Vind je onvoldoende gehoor bij de klachtencoördinator?

Biedt het onderzoek van de klachtencoördinator onvoldoende oplossing of krijgt u geen antwoord? De Vlaamse Ombudsdienst kan uw probleem verder onderzoeken.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel. 1700
klachten@vlaamseombudsdienst.be
http://www.vlaamseombudsdienst.be

Contacteer de klachtenmanager

Klachtenmanager

Contacteer de klachtenmanager

Klachtenmanager