Kiezen voor publieksparticipatie in de verkenningsfase

Elk project start met een verkenningsfase. Dit is de fase waarin betrokken actoren rond de tafel gaan zitten en de doelstelling van het project omschrijven. In deze eerste fase wordt getracht om overeenstemming te vinden tussen de betrokken partners over de scope van het project. Best wordt de doelstelling van het project omschreven op basis van een participatief traject. Zo kunnen de probleemstelling en de doelstelling scherper worden omschreven.

Vanuit de procesaanpak is een vroege burgerparticipatie een duidelijke meerwaarde. Het is van belang aan draagvlak te bouwen voor de wijze waarop je in een brede samenwerking met alle actoren naar die oplossing wil toewerken. Dat gebeurt het meest optimaal als je in de verkenningsfase al het gesprek aangaat met die burger. De Oost-Vlaamse gouverneur heeft het initiatief genomen om rond de leefbaarheid van de wijk Klein-Rusland een verkenningsfase op te starten. Vroeg in het proces heeft men geopteerd om de aanpak van het project te communiceren met de betrokken bewoners. Op 7 oktober verzamelden ruim 100 burgers in het stadhuis van Zelzate voor een infomoment. Ze kregen er uitleg over de leefbaarheidsproblematiek van de wijk en mogelijke oplossingsrichtingen. Er werd zicht gegeven op de aanpak van het complex project, een timing bij de te nemen beslissingen en wanneer en hoe de bewoners verder betrokken zullen worden tijdens de loop van het proces. Bij complexe projecten wordt de keuze gemaakt om burgers proactief  te betrekken bij het nadenken over oplossingsrichtingen. Draagvlak creëren is een evolutief proces; hoe sneller je daarmee start, hoe meer kans op succes.           

Op het einde van de verkenningsfase heeft de Vlaamse regering een startbeslissing genomen. Dit is het engagement van de bevoegde overheid om een probleem te onderzoeken in functie van een passende oplossing. Dankzij het infomoment kunnen de betrokkenen de bedoeling van die startbeslissing goed plaatsen en blijkt de wil aanwezig om samen een definitieve oplossing uit te werken voor de leefbaarheid van de woonwijk.

 

klein-rusland.jpg