Kennisgeving aanstelling milieucoördinator niet meer verplicht

Wat verandert er?

De exploitanten van inrichtingen die ingedeeld zijn in de eerste of tweede klasse en in de vijfde kolom van de indelingslijst aangeduid zijn met de letter A of B moeten een milieucoördinator aanstellen. Deze aanstelling moet niet meer bezorgd worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. De verplichte kennisgeving is immers geschrapt: voor zowel de interne als externe milieucoördinator volstaat het om een aanstellingsdossier ter beschikking te houden op de exploitatiezetel.

Het aanstellingsdossier bevat de gedagtekende overeenkomst tussen exploitant en milieucoördinator en alle documenten waaruit blijkt dat de aanstelling van de milieucoördinator gebeurd is volgens de bepalingen van afdeling 4.1.9 van VLAREM II.

Als milieucoördinator bewaar je best een overzicht van alle bedrijven waarvoor je aangesteld bent.

Opgelet! De instemming voor een meervoudige aanstelling van een niet-erkende milieucoördinator blijft wel verplicht!

Vanaf wanneer?

De kennisgeving is niet meer verplicht sinds 29 juni 2019. Op deze datum is namelijk de verplichte kennisgeving in de artikels 3.2.1, §4, en 3.2.3, §3, van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) geschrapt.

In de artikels 4.1.9.1.1 en 4.1.9.1.4 van VLAREM II zal de verplichte kennisgeving nog in overeenstemming gebracht worden met de gewijzigde artikels van het DABM.

Overzicht situatie na schrapping kennisgeving

  Erkend milieucoördinator Niet-erkend milieucoördinator (werknemer)
Voor 1 inrichting ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat
Voor verschillende inrichtingen op 1 bedrijfslocatie onder controle van eenzelfde (rechts)persoon ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat
Voor 2 of meer inrichtingen op verschillende bedrijfslocaties ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat instemming meervoudige aanstelling van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten vereist