Kenniscentrum Groen in de bouw

Op 1 oktober 2015 startte het project 'Groen in de bouw', dat wordt getrokken door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), in samenwerking met de Bouwunie en ORI (brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België). Dit project heeft als doel om een kenniscentrum 'Groen in de bouw' op gang te trekken. Het Departement Omgeving ondersteunt het project de eerste 4 jaar zowel financieel als inhoudelijk. 

Waarom zo'n kenniscentrum?

Verschillende overheden zijn vragende partij om meer natuur en meer groen mogelijk te maken in infrastructuur zoals wegen en gebouwen. Bovendien ligt de focus op het kwaliteitsvol realiseren van die natuur en dat groen.

In eerste instantie ontstond daardoor het NTMB-zorgsysteem voor producenten en leveranciers van NTMB-materialen. NTMB-materialen zijn veelal levende of bio-afbreekbare materialen die ingezet worden om natuurontwikkeling mogelijk te maken op en rond infrastructuur. 

Dit zorgsysteem is een eerste stap. Tijdens de ontwikkeling ervan ondervonden de betrokken partijen (producenten, aannemers, studiebureaus, onderzoeksinstellingen, overheden, certificatie-instellingen) dat er nood is aan nog heel wat andere zaken om dat zorgsysteem te laten werken en de doelstelling van kwaliteitsvolle natuur binnen een veelal 'grijze sector' te bereiken. Bovendien werd ook ervaren dat naast de 'lijnvormige' infrastructuursector (waterlopen, wegen, spoorwegen), ook gebouwen en stadsontwikkeling gebaat zijn met meer natuurontwikkeling of meer natuurtechnische milieubouw:

Die noden werden vertaald in doelstellingen die het kenniscentrum als leidraad hanteert:

  • Het bundelen van kennis en ervaring in de NTMB-sector
  • Het uitwisselen van kennis en ervaring in de NTMB-sector
  • Het ondersteunen van onderzoek in de NTMB-sector en daaruit voortvloeiend: innovatiestimulering en marktverruiming
  • Het stimuleren van overleg in de NTMB-sector
  • Het beheer van het NTMB-zorgsysteem
  • Het opmaken en optimaliseren uniforme technische fiches en bestekken inzake NTMB

Telkens wordt er bijzondere aandacht besteed aan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als het kenniscentrum deze doelstellingen realiseert kan de hele keten samenwerken: van het opstellen van bestekken tot het produceren en leveren van materialen en constructies, het uitwerken en uitvoeren van de werken en tot slot het beheer achteraf.  Bovendien wordt de beleidsvisie van NTMB in de praktij gebracht: op een ecologisch verantwoorde manier technische ingrepen uitvoeren en met praktische oplossingen biodiversiteit mogelijk maken in infrastructuur- en andere bouwprojecten.

Lees meer

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij