Kapitaalschade

Een compensatie voor eigenaars van landbouwgronden

Kapitaalschade is de schade die de eigenaar van een landbouwgrond ondervindt als gevolg van:

  • een bestemmingswijziging van landbouw in natuur, bos of overig groen;
  • de opname in een plan van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt;
  • het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt.

Wie kapitaalschade ondervindt, kan een kapitaalschadecompensatie aanvragen.

Het bedrag van de kapitaalschadecompensatie

De compensatie voor kapitaalschade bedraagt 80% van de waardevermindering. Voor elk plan dat kapitaalschade veroorzaakt, maakt een kapitaalschadecommissie een kapitaalschaderapport. Dat rapport bevat een raming van de waardevermindering van de gronden in het plan. Daarbij wordt rekening gehouden met de vermindering van de gebruikswaarde en met prijsgegevens van gronden in de streek.

Toekenning van de kapitaalschadecompensatie

De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij. De Vlaamse Landmaatschappij berekent de compensatie op grond van de oppervlakte van het perceel en de gegevens van het kapitaalschaderapport.

Voorwaarden

Kapitaalschadecompensatie wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • De aanvraag wordt ingediend binnen een jaar na de inwerkingtreding van het plan. 
  • Het perceel is geregistreerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem van de landbouwadministratie. 
  • Het perceel heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep getroffen percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare. 

Meer informatie over kapitaalschadecompensatie

De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 tot en met 6.3.3 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De voorwaarden, de randvoorwaarden en de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie. 

Zowel het decreet Grond- en Pandenbeleid als het besluit over de kapitaalschaderegeling zijn terug te vinden op www.rwo.be in de rubriek wetgeving. 

De contactgegevens van de VLM staan op www.vlm.be. U kunt ook mailen naar vergoedingen@vlm.be.

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)