Inwerkingtreding

Vanaf 1 juni 2018 moeten alle nieuwe plannen van alle bestuursniveaus in het DSI-platform verplicht worden opgeladen zoals bepaald in het pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering (356 kB) (17/02/2017) betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (van kracht sinds 1 mei 2017).

Artikel 24 van dit besluit bepaalt het verplicht gebruik van het digitale platform overeenkomstig artikel 4 en artikel 7, derde en vierde lid (vanaf 1 juni 2018).

Andere artikels van het besluit gaan over de nieuwe planprocedure met nieuwe goedkeuringsfasen:
Start (+ adviesverlening) en Scoping. Deze nieuwe fasen moeten dus ook via het platform uitgewisseld worden. Ook de bijhorende adviezen moeten via het platform worden uitgewisseld.

Sinds 1 juni 2018 moeten er geen andere uitwisselsystemen meer gebruikt worden voor de digitale uitwisseling van gegevens over de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen die binnen de scope zitten van dit platform. Dit vanuit het principe van eenmalige inzameling, meervoudig gebruik.

Digitale uitwisseling van gegevens over ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen die binnen de scope zitten van het platform gebeurt conform het DSI-richtlijnenboek. Voor alle modaliteiten rond de opmaak van informatie over plancompensaties (planbaten, planschade, kapitaalschade en gebruikersschade) en de uitwisseling van de geodatabank van percelen of delen van percelen die in aanmerking komen voor een planbatenheffing wordt verwezen naar de pdf bestand bijlagen (1.32 MB) bij het DSI-richtlijnenboek.

Een concreet gevolg hiervan is dat de volgende technische uitwisselrichtlijnen niet meer van toepassing zijn:

Er kan niet meer worden teruggekeerd naar de vorige situatie en dus bovengenoemde richtlijnen. 

Opgelet, voor de ‘gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke ordening’ geldt hierop nog een uitzondering, omdat de datastroom van het DSI-platform naar het ‘voorkooploket’ bij Informatie Vlaanderen nog niet volledig geïmplementeerd is.

Bestaande, (per definitie nog volgens de vorige procedure) goedgekeurde, ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen moeten vooralsnog niet verplicht opgeladen worden op het platform, maar dit wordt wel sterk aangeraden omdat dit ook meerwaarde creëert voor de eigen afgeleide processen  van uw bestuur. Het departement werkte hiervoor verschillende oplaadscenario´s uit.

Meer informatie over het opladen van nieuwe plannen en de oplaadscenario’s voor bestaande plannen is ook terug te vinden in volgende pdf bestand presentatie (1.74 MB) die hierover werd gegevens tijdens de provinciale infosessies over DSI (voorjaar 2018).

Voor vragen kan u ook contact opnemen via plannenportaal.omgeving@vlaanderen.be .