Invoering van de provinciale omgevingsambtenaar

OVD artikelen 9/1 e.a. 

Het Omgevingsvergunningendecreet voorzag de figuur van gewestelijke en gemeentelijke omgevingsambtenaren. 

Deze omgevingsambtenaren hebben, op basis van het Omgevingsvergunningendecreet, bepaalde taken in de vergunningsprocedure. De politieke overheid moet dus niet steeds in aparte besluiten personeelsleden machtigen om al deze taken te vervullen.  

Het is nuttig dat ook op provinciaal niveau omgevingsambtenaren aangewezen worden, die de decretaal vastgelegde taken uitvoeren.

De omgevingsambtenaren op de drie niveaus worden bv. belast met het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek en het beoordelen en uitvoeren van project-MER-screenings. 

Wat de louter administratieve taken betreft zoals het opvragen van adviezen of het versturen van beslissingen, kunnen de omgevingsambtenaren op de drie niveaus andere personeelsleden machtigen. Het lijkt immers een overdreven administratieve belasting om deze machtigingen voor louter administratieve taken door het CBS, de deputatie of de Vlaamse Regering te laten gebeuren. 

Net zoals op gemeentelijk niveau gebeurt, zal ook op provinciaal niveau de provinciale omgevingsambtenaar een verslag opmaken in elk dossier dat niet naar de provinciale omgevingsvergunningscommissie moet. 

De omgevingsambtenaar oefent de decretale taken onafhankelijk en neutraal uit.  

Daarnaast is het ook zo dat de aangestelde personeelsleden gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen. 

De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning aangepast (zie link ) , onder andere om de kwaliteitseisen waaruit deze kennis blijkt, vast te leggen.

De figuur van de provinciale omgevingsambtenaar is volledig operationeel sinds 1 augustus 2018, datum van inwerkingtreding van de bepalingen inzake de provinciale omgevingsambtenaar in het wijzigingsbesluit.