Internettoepassing om de Seveso-status te bepalen

Het Team Externe Veiligheid stelt een hulpmiddel (internettoepassing) ter beschikking voor het bepalen van de Seveso-status.

Een beknopte handleiding, ondersteund door instructiefilmpjes, is geïntegreerd in de toepassing zelf en is bereikbaar via de interne menu's "FAQ" en "Help".

De statusbepaling is een essentieel en verplicht onderdeel van een kennisgeving en van een veiligheidsrapport. Met dit hulpmiddel kan je de statusbepaling via elektronische weg indienen bij het Team Externe Veiligheid . Het Team Externe Veiligheid stuurt je, na registratie, een bevestiging van indiening (datum) en een uniek dossiernummer (GS XX_YY) toe. Dit uniek dossiernummer en de indieningsdatum kan je dan vermelden in je kennisgeving of SWA-veiligheidsrapport.

Bemerk dat voor het bepalen van de Seveso-status via de internettoepassing de keuze bestaat uit het toevoegen van gevaarlijke stoffen of het toevoegen van Seveso-categorieën. Wanneer gekozen wordt voor categorieën, moet, los van de internettoepassing, ook een aparte tabel met de gevaarlijke stoffen toegevoegd te worden aan de kennisgeving/het veiligheidsrapport.

Het Team Externe Veiligheid   wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor het incorrect toepassen of het ongeoorloofd gebruiken van deze webtoepassing.

Bij problemen, verwittig het Team Externe Veiligheid.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55