(Inter)gemeentelijk ruimtelijke beleidsplannen

Het decreet van 8 december 2017 introduceerde in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een  volledig nieuw planningssysteem met de beleidsplanning. De inzet van het ruimtelijk veranderingstraject op het terrein kan versneld worden door het vernieuwen van de bestaande structuurplannen, in inhoud en vorm, naar een beleidsplan te stimuleren.
De strategische visie BRV stelt dat lokale besturen in hun beleidsplannen de (boven)lokale uitdagingen formuleren die zij wensen aan te gaan en de ruimtelijke werven die zij willen realiseren. Het Vlaams ruimtelijk beleid stimuleert daarbij een bovenlokale geïntegreerde gebiedswerking. Maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken hebben immers vaak een duidelijke bovenlokale dimensie. In lijn met deze ambities van de strategische visie BRV werd expliciet de mogelijkheid van een intergemeentelijk beleidsplan ingevoerd.

De juridische mogelijkheden op dit vlak zijn zeer flexibel ontworpen (intergemeentelijke strategische visie en/of intergemeentelijke beleidskaders kunnen naargelang behoefte gecombineerd worden) en moeten een stimulans tot intergemeentelijk beleidsplanningsinitiatief zijn. 
Het is belangrijk dat lokale ruimtelijke beleidsplannen inspelen op de nieuwe basisfilosofie die de strategische visie van het BRV uitdraagt rond de inzet op ruimtelijke transformatie (in plaats van uitbreiding), door te werken rond rendement en kwaliteit op de goede locaties en het terugdringen van bijkomend ruimtebeslag.

Pilootprojecten

Collage Geel.jpg

Beleidsplan Ruimte Geel

De stad Geel wil met de opmaak een gemeentelijk beleidsplan ruimte de omslag maken naar een duurzaam en ambitieus ruimtelijk beleid.  

logo puurs sint-amands.png

Beleidsplan Ruimte gemeente Puurs - Sint-Amands

De gemeente Puurs-Sint-Amands wenst een gemeentelijk beleidsplan ruimte op te maken, waarin de kansen en mogelijkheden op ruimtelijk vlak voor de nieuwe gemeente worden verkend, en pro-actief in te zetten op de integratie van nieuwe Vlaamse beleidsprincipes in het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Afbeelding Hoogstraten-min.jpg

Traject Beleidsplan Ruimte Hoogstraten

Hoogstraten start met de opmaak van gemeentelijk beleidsplan ruimte vanuit de vaststelling dat het structuurplan vandaag geen houvast meer biedt voor het voeren van een ruimtelijk beleid dat antwoorden biedt op de actuele ruimtelijke uitdagingen.

afbeelding Antwerpen.jpg

Onderzoek naar een geïntegreerd planproces

De stad Antwerpen wil onderzoeken op welke manier een strategische milieueffectenbeoordeling van een ruimtelijk beleidsplan, doorheen het proces, op een geïntegreerde en innoverende manier tot stand kan komen.

foto Leiedal.jpg

Intergemeentelijk beleidsplan ZW Vlaanderen  

Intercommunale Leiedal voert een verkennend traject voor de opmaak van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voor de regio Zuid-West-Vlaanderen om de gemeenschappelijk uitgewerkte regionale ruimtelijke visie verder te verankeren. 

afbeelding Bornem.jpg

Opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan Bornem

De gemeente wenst het opgestart open planproces verder te zetten en wil in de loop van 2019 en 2020 komen tot een goedgekeurd ‘beleidsplan ruimte Bornem’.

foto Lochristi.jpg

Opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan Lochristi

De gemeente Lochristi start met de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte vanuit de vaststelling dat het geldende APA en het structuurplan niet meer als beleidskader voldoen gelet op de huidige ruimtelijke tendenzen.

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)