Integratie van de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de procedure van de omgevingsvergunning.

(Verschillende artikelen in het OVD en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) 

Het wijzigingsdecreet integreert de vergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine landschapselementen in de omgevingsvergunning. 

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, graslanden, loofbossen en houtachtige beplantingen. 

Kleine landschapselementen zijn lijn- of puntvormige elementen, met inbegrip van de bijhorende vegetaties, waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen en die deel uitmaken van de natuur. Voorbeelden zijn bermen, bomen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen. 

 Het uitvoeringsbesluit Omgevingsvergunning (zie link )werd gewijzigd (zie  link )  om deze integratie nader te regelen, vb. wat betreft bevoegde overheid, te volgen procedure en adviesinstanties.  De integratie trad in werking op 1 augustus 2018.

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.