Integratie planMER bij GRUPs

Wijzingingsdecreet en uitvoeringsbesluit

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.

De gewijzigde regelgeving sluit hierdoor inhoudelijke en procedurele inconsistenties uit die optreden bij de overgang van de milieueffectrapportage naar het planproces. Bovendien beoogt de nieuwe procedure een versterking van het draagvlak voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen door een consultatie bij het begin van het planningsproces en een openbaar onderzoek op het einde.

Modaliteiten bepaald bij besluit van de Vlaamse Regering

Op vrijdag 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort.

Het uitvoeringsbesluit regelt onder meer:

  • De terbeschikkingstelling van de documenten aan alle betrokken actoren via een digitaal platform.
  • De inspraak tijdens de verschillende fasen van het geïntegreerde planningsproces.
  • Welke adviesinstanties betrokken moeten worden in het geïntegreerde planningsproces voor het RUP en in eventuele effectbeoordelingen.

Het uitvoeringsbesluit legt ook de inwerkingtreding van het decreet vast; namelijk 1 mei 2017. Planningsprocessen moeten vanaf die datum de nieuwe procedure volgen.

Handleiding

Het departement Omgeving maakte een handleiding die houvast moet bieden aan lokale overheden en tegelijk dient als inspiratiebron met goede voorbeelden. Let op: De handleiding is een eerste aanzet en kan nog aangevuld en verbeterd worden. Daarom raden we aan om het document steeds online te raadplegen, zodat u zeker de laatste versie gebruikt.

Vragen en opmerkingen over het nieuwe planningsproces en over de handleiding verlopen via het Yammer-platform. Op basis van feedback zal de handleiding verder verduidelijkt en aangevuld worden.

Overgangsmaatregelen

Planningsprocessen waarvan de kennisgeving voor het opstellen van een plan-MER uiterlijk op 30 april 2017 is volledig verklaard, blijven onderworpen aan de oude regeling. Dat geldt ook voor planningsprocessen waarvan het verzoek tot raadpleging in het kader van de screening voor de milieueffectrapportage uiterlijk op 30 april 2017 werd bezorgd aan de adviesinstanties. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de plenaire vergadering uiterlijk op 31 december 2018 wordt gehouden.

De bevoegde overheid kan beslissen om de procedure opnieuw te starten met een startnota. In dat geval valt het proces onder de nieuwe procedure.

Voor het verzoek van raadpleging in het kader van de plan-MER-screening geldt de initiële datum voor dat specifieke RUP, ook wanneer nadien een nieuw advies werd aangevraagd na 1 mei 2017 (bv. o.b.v. reacties van de eerste adviesvraag).

Ruimtelijke veiligheidsrapportage en de RVR-toets

Vanaf 1 mei 2017 is de initiatiefnemer van een RUP verplicht om de RVR-toets te gebruiken.

Uit de RVR-toets kan blijken dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen geen invloed hebben op de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval. De opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) is dan niet meer nodig.

Als uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ontwikkelingen mogelijk een invloed hebben op de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan moet het (voor)ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan worden voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrapportering. Die beslist vervolgens of er voor het plan een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet opgemaakt worden.

Meer info: https://www.milieuinfo.be/rvr.

Toelichting aan lokale besturen

Op de Vlaamse Infodag voor lokale besturen van 13/12/2016 gingen we dieper in op de impact van dit wijzigingsdecreet aan de hand van toelichtingen en een debat. Het programma zag eruit als volgt:

Een vraag? Stuur ze naar rupmer@vlaanderen.be

Lees meer

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79