Instrumentarium Windturbines

Aan een windturbine is een risico voor de mens in de omgeving verbonden (d.i. het externe mensrisico van de windturbine). Men maakt hierbij een onderscheid tussen enerzijds het direct risico en anderzijds het indirect risico.

  • Het direct risico is het risico waaraan een persoon in de buurt van de windturbine blootgesteld wordt omdat hij bij faling van de windturbine rechtstreeks kan getroffen worden door een windturbineonderdeel.
  • Het indirect risico is het risico waaraan een persoon in de omgeving van een installatie met gevaarlijke stoffen blootgesteld wordt door de mogelijke vervolggebeurtenissen van een accidentele vrijzetting van die gevaarlijke stof nadat deze installatie getroffen werd door een onderdeel van een falende windturbine.

Het Instrumentarium Windturbines bundelt de instrumenten voor het berekenen, het rapporteren en het beoordelen van het externe mensrisico van een windturbine. Het instrumentarium bestaat uit volgende onderdelen:

  • het Handboek Windturbines, dat de regels en de voorschriften bevat voor het berekenen van het directe en het indirecte risico
  • het Rekenblad Windturbines, dat uitgaande van de technische kenmerken van de windturbine de belangrijkste in het Handboek Windturbines vermelde effectafstanden, scheidingsafstanden en risicoafstanden berekent, en vervolgens, aan de hand van een vragenlijst, bepaalt 1) of er al dan niet voldaan wordt aan specifieke locatiecriteria, 2) of er al dan niet een aanvullende veiligheidsstudie moet opgemaakt worden, en 3) of er al dan niet extra advies of analysen nodig zijn; bij dit rekenblad hoort de Handleiding Rekenblad Windturbines
  • het document Veiligheidsstudies Windturbines, wat een praktische leidraad is voor het opstellen van een veiligheidsstudie en een aanvullende veiligheidsstudie
  • het Beoordelingskader Windturbines, dat de risicocriteria voor het directe risico en het indirecte risico beschrijft, en aangeeft hoe de evaluatie en de beoordeling van het risico gebeurt

Document "Instrumentarium Windturbines - verduidelijking"

Dit document geeft antwoord op enkele vragen die bij het toepassen van het instrumentarium in het algemeen en door de gebruikers van het Handboek Windturbines in het bijzonder gesteld werden aangaande de toepassing ervan. Deze antwoorden houden aanvullende verduidelijkingen bij en kleine tekstuele aanpassingen aan het instrumentarium in.

Bij de eerstvolgende revisie van het Instrumentarium Windturbines zullen deze antwoorden erin verwerkt worden.

Toepassing | Overgangsbepalingen

Het volledige Instrumentarium Windturbines treedt in werking op 01/01/2020.

Het Handboek Windturbines moet verplicht toegepast worden in alle veiligheidsstudies voor windturbines die vanaf 01/01/2020 worden ingediend bij een omgevingsvergunningsaanvraag.

Voor de toepassing van het Handboek Windturbines in veiligheidsdocumenten van Seveso-inrichtingen gelden dezelfde overgangsbepalingen als voor de toepassing van het Handboek Risicoberekeningen versie 01/04/2019 (zie ook document pdf bestand[HBRB] - wijzigingen 01 04 2019 (165 kB)).

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie over het Instrumentarium Windturbines kan je terecht bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) via GOP.omgeving@vlaanderen.be.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)