Insteekhaven Lummen (Kolenhaven Lummen)

Waar:Heusden-Zolder, Lummen

Wat: Herstructurering bestemd bedrijventerrein

Ha: N15 à 20 bijkom., Z 17 weg

Ligging: 

Doelstellingen:

 • Watergebondenheid stimuleren
 • Ontsluiting <> nieuwe brug Albertkanaal en relatie met verkeerswisselaar te Lummen, ontsluiting industrieterrein van Lummen en Heusden–Zolder’
 • Versnipperd ruimtegebruik tegengaan
 • Onderzoek naar mogelijke uitbreiding van het huidige industrieterrein
 • Onderzoek naar behoud van recreatiezone en de bewoning in dit gebied
 • Buffering  en herbestemming van de Mangelbeekvallei.
 • Aandacht voor aanwezige woningen en recreatie
 • Verbeterde leefbaarheid Viversel (geluidsmaatregelen, verkeersknip zwaar verkeer en landschappelijke inkleding)

Doorlopen procedures:

 • Start studie 1.09.2007
 • Studieopdracht structuurschets maart 2007 – toelichting eindrapport  8 november 2011 herstructurering insteekhaven Lummen. c-ENA XXX 2010 ,- scenario 6 laten uitwerken tot op niveau van ontwikkelingsperspectief dat kan dienen als basis voor opmaak RUP
 • Externe ontsluiting hoofdwegennet. Vier scenario’s ontsluiting onderzocht en toegelicht in Dagelijks Bestuur XXX 2011  > alle vier worden meegenomen
 • Studies in 2012-2013 onderworpen aan procedure MER-screening, MER dienst aanvraag goedgekeurd op 6.06.2013 inmiddels procedure gew. RUP gestart, overleg met verschillende actoren in 2014, plenaire vergadering 18.12.2014
 • Afspraken realisatie op korte termijn
 • Relatie met vergunning brug
 • Besprekingen / voorbereiden Onteigeningsplan met kernactoren
 • Voorlopige vaststelling (april 2016)
 • Update van het RVR (in afronding)
 • Afwerken dossier GRUP >> voorlopige vaststelling gepland
 • Communicatie-initiatief in functie van openbaar onderzoek, gericht ook op direct omwonenden

Stand van zaken:

 • Plenaire vergadering GRUP: 18.12.2014
 • Verwerking adviezen en overleg
 • Voorlopige vaststelling GRUP tegen de zomer 2015
 • Openbaar onderzoek en communicatie
 • Win win situatie voor langere termijn
 • Realisatie sterk aan de planning verbonden (tijdswinst)
 • c-ENA 21.12.2012:
  • herbevestiging ‘scenario's’
  • opstarten MER-procedure
  • overleg dienst MER over aard MER. Conclusie (14.02.2012 ):  screening (door Scheepvaart)
  • samenhang met toekomstig RUP
  • kosten-baten analyse (Scheepvaart)
  • herontwikkeling voorbereiden

Deels bouwrijp en beschikbaar gemaakt (brochure mei 2015), Vlaams Gewest trekt de planning

Haalbaarheidsstudie:

 • Bijkomend overleg ontsluiting en ontwikkeling op 12.03.2014
 • Standpunten / mogelijkheden overlopen (financiering)
 • Opmaak ontwerp businessplan (kostenraming, grondbeleid, subsidiescenario) – drie opties mogelijkheden <> instrumenten AIO)
  • LRM coördineert en onderzoekt intern of ze rol ‘ontwikkelaar’ opneemt of overeenkomst projectvereniging?
  • partners: Scheepvaart, privé-bedrijven (Carmans,..), AO, POM,
  • verkennend overleg gepland (PPS?)
 • Coördinatie en financiële ondersteuning voor deze studie – Agentschap Ondernemen

GRUP:

 • Nota - overleg met actoren 29.01.2014
 • Overlopen van de verschillende beslissingen (keuze scenario, merscreening, ontsluiting)
 • Opmerkingen verwerkt in nota
 • Plenaire vergadering 18.12.2014
 • Voorlopige vaststelling gepland – zomer 2015
 • Communicatie-initiatief in functie van openbaar onderzoek, gericht ook op direct omwonenden