Inspraak op de kennisgevingsnota van het plan-MER windturbines

In een vroege fase van de procedure van plan-MER wordt een kennisgevingsdocument opgemaakt.

Dit document bevat informatie over het voorgenomen plan en de manier waarop de milieueffecten van dat plan zullen worden bestudeerd, geëvalueerd en beoordeeld.

Burgers of overheden hebben inspraak op dit kennisgevingsdocument. Zo kunnen ze  vóór de start van het milieueffectenonderzoek extra elementen aanbrengen die in het milieueffectenonderzoek mee in beschouwing moeten worden genomen om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken. 

Waar kan ik de kennisgevingsnota inkijken?

 1. Online
  Download de kennisgevingsnota
  pdf bestandKennisgevingsnota-Frans (1.26 MB)
 2. Bij uw gemeente
 3. Bij het Departement Omgeving
  Hiervoor maakt u een afspraak via bjo.omgeving@vlaanderen.be.
   

Welke inspraak kan ik geven?

De reacties moeten een inhoudelijke bijdrage zijn op de kennisgevingsnota van het plan-MER.

Enkele voorbeelden van elementen die u kan aanreiken:

 • redelijke planalternatieven 
 • milieueffecten die niet in het kennisgevingsdocument staan vermeld én toch moeten onderzocht worden. Belangrijk is dat het moet gaan over milieueffecten die veroorzaakt worden door het voorgenomen plan zoals omschreven in de kennisgeving, namelijk de sectorale voorwaarden voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Het gaat hierbij niet over andere milieueffecten van windturbines of over milieueffecten van een specifiek windturbineproject.

Met louter formele bezwaarschriften en petities of reacties zoals "ik ben tegen het plan", "ik wil niet dat het plan doorgaat", etc.  wordt geen rekening gehouden bij de verder procedure.

Hoe kan ik reageren op de kennisgevingsnota?

U kan uw opmerkingen  tot uiterlijk 12 februari 2022 bezorgen:

 • Online via het inspraakformulier
 • Schriftelijk:
  Departement Omgeving
  Team Mer 
  Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000    Brussel
   

Wat na de kennisgevingsnota?

Op basis van de inspraakreacties en de adviezen van andere overheidsinstanties legt Team Mer richtlijnen vast voor de opmaak van het plan-MER. Het zal daarbij rekening houden met de inspraakreacties en met de adviezen van overheidsinstanties.

 

Veelgestelde vragen

Ik woon niet in België, hoe kan ik reageren?

U bezorgt uw opmerkingen op de kennisgeving van het plan-MER uiterlijk12 februari

 • Via e-mail planmerwt@omgeving.vlaanderen.be
 • Schriftelijk
  Departement Omgeving - team Mer
  plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8 
  1000 Brussel
  België

Welke informatie staat in de kennisgevingsnota?

De kennisgeving bevat onder andere:

 • een beschrijving en verduidelijking van de intenties inzake het voorgenomen plan of programma:  

  • Het plan
   • Het plan dat zal onderzocht worden, zijn de huidige sectorale voorwaarden, zoals die in afdeling 5.20.6 van titel II van het VLAREM zijn opgenomen en die door het Vlaams parlement gevalideerd zijn. Meer informatie over het plan vindt u in hoofdstuk 1.1 en 2.3 van de kennisgeving.
   • Het voorgenomen plan omvat het vastleggen van een set basisvoorwaarden voor de bescherming van het leefmilieu van de mens inzake geluid, slagschaduw en veiligheid. Deze basisvoorwaarden zijn algemeen geldig en zijn van toepassing op alle windturbines in Vlaanderen. 
   • Het plan-MER beoogt geen beoordeling van de milieueffecten voor een welbepaald project of specifiek windpark. Deze milieueffecten moeten in kaart gebracht worden door middel van de project-milieueffectrapportage bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het project of windpark. Het voorgenomen plan bevat geen grafisch plan met voorkeurszones of uitsluitingszones voor windturbines, en het zal  daarin ook niet uitmonden. Het plan voorziet alleen in tekstuele en reglementaire bepalingen als kader voor de beoordeling van individuele vergunningsaanvragen.
  •  In het plan-MER worden verschillende scenario’s onderzocht:
   • Nulalternatief: Dit is de situatie wanneer er geen nieuwe sectorale normen worden vastgelegd. Vanaf eind juli 2023 wordt dan teruggevallen op oude voorwaarden . In het nulalternatief zijn bijgevolg geen sectorale geluids- of slagschaduwnormen van toepassing.
   • Basisscenario: In dit scenario worden de milieueffecten van het plan onderzocht.
   • Alternatief: Als op basis van het onderzoek van de milieueffecten veroorzaakt door het basisscenario, zou blijken dat de (her)bevestiging van de huidige sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines uit VLAREM II aanleiding zou kunnen geven tot aanzienlijke milieueffecten, dan zal in het plan-MER ook een alternatief planvoorstel uitgewerkt worden. De milieueffecten van dit alternatief plan zullen dan ook worden onderzocht.
   • Regularisatie: Aangezien er geen milieueffectenbeoordeling werd uitgevoerd bij de vaststelling van de sectorale voorwaarden in 2011, moet er een regularisatie (rechtzetting) gebeuren. Dit zal gebeuren aan de hand van de milieueffectenbeoordeling van een extra scenario in voorliggende plan-MER, met name het regularisatiescenario. In dit scenario zal een beoordeling gemaakt worden van de milieueffecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines die zich sinds de inwerkingtreding van afdeling 5.20.6 van VLAREM II hebben voorgedaan

Meer informatie over deze scenario’s kan je vinden in hoofdstuk 4 van de kennisgeving

 • een voorstel van reikwijdte en detailleringsniveau van het plan-MER :
 • In de kennisgevingsnota wordt door de deskundigen per effectgroep concreet aangegeven wat de diepgang is van het verdere milieueffectenonderzoek. Op basis van het oordeel van het team van deskundigen zullen volgende effectgroepen grondig onderzocht worden door een erkend MER-deskundige:
  • geluid
  • mens – gezondheid
  • biodiversiteit 
  • klimaat

Meer achtergrondinformatie en motivatie vindt u terug in hoofdstuk 5 van de kennisgeving.

 • een voorstel van de inhoudelijke aanpak van het plan-MER, met inbegrip van de methodologie.
  Meer informatie over de methodiek van het effectenonderzoek vindt u terug in hoofdstuk 6 van de kennisgeving.