Hoe kan u een overtreding melden?

Milieuhinder melden?

Verschillende instanties zijn bevoegd om meldingen van milieuhinder te behandelen, maar elk binnen hun eigen domein. Vul het vragenschema in op www.milieuhandhaving.be om te weten welke instantie u het beste kan helpen bij milieuhinder.

U kunt in alle gevallen steeds terecht bij de dienst Leefmilieu/omgeving van de gemeente of de lokale politie die u, voor zover ze de melding niet zelf kunnen afhandelen, zullen doorverwijzen naar de juiste instantie.

Bouwmisdrijf of bouwinbreuk melden?

Als u meent dat de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening niet wordt nageleefd, kunt u voor een klacht of melding terecht bij:

  1. De dienst ruimtelijke ordening/omgeving van de gemeente of lokale politie, die het bouwmisdrijf vaststellen en op basis van hun eigen handhavingsprioriteiten zullen optreden
  2. De afdeling Handhaving van Departement Omgeving als het een gewestelijke prioriteit betreft.

Als u schade of hinder zou ondervinden, kunt u eventueel zelf via een burgerlijke procedure het herstel van de schade of een schadeloosstelling vorderen. Daarnaast kunt u aan de vrederechter een 'oproeping tot verzoening' vragen. Dat is een vrijwillige en kosteloze procedure om snel tot een oplossing te komen.

Erfgoedmisdrijf of erfgoedinbreuk melden?

U kan een melding van wederrechtelijke handelingen m.b.t. beschermd erfgoed (monument, landschap, archeologie, varend erfgoed) doen zowel bij de afdeling Handhaving van het departement Omgeving als bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Beide diensten bekijken dan in onderling overleg of de klacht gegrond is en desgevallend welk handhavingstraject dient opgestart te worden rekening houdend met de gewestelijke prioriteiten:

  • Met teloorgang bedreigd onroerend erfgoed
  • Schadelijke misdrijven of inbreuken in uitvoering
  • Dreigende verjaring
  • Handhavingsvraag bevoegde minister
  • Verzoek van het parket tot het inleiden van een herstelvordering

Ook kan u zich richten tot de lokale politiediensten, de gemeentelijke verbalisanten bevoegd voor Erfgoed of de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddiensten (IOED’s).

Inbreuken bij boringen melden?

U kan illegale booractiviteiten melden bij het online ‘meldpunt boorbedrijven’. Het kan gaan over grondwaterwinningen zonder voorafgaande aktename of vergunning, boorbedrijven die zonder erkenning werken of die de voorwaarden aan hen opgelegd in de milieuregelgeving niet opvolgen. De meldingen worden verder opgevolgd door de bevoegde inspectiediensten.
Het meldpunt is een samenwerking van het Departement Omgeving en de VMM.