Inhoud van een ruimtelijk veiligheidsrapport

De inhoud van een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) is vastgelegd in het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM]. In overeenstemming met artikel 4.4.3 van dit decreet bestaat een ruimtelijk veiligheidsrapport over een ruimtelijke uitvoeringsplan minstens uit volgende onderdelen:

 • een algemeen deel met:

  • een beschrijving van de doelstellingen en de krachtlijnen van het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan,
  • de motivatie voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan,
  • een beschrijving van de alternatieven voor het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, of een schets van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven voor bepaalde onderdelen ervan,
  • een vergelijking tussen de beschreven alternatieven en het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of de desbetreffende onderdelen ervan;
 • een deel betreffende de invloed van het ruimtelijk uitvoeringsplan op de risico's op zware ongevallen voor mens en milieu, met:
  • een beschrijving van de gebruikte methodieken voor de bepaling en de beoordeling van de risico's opzware ongevallen voor mens en milieu met inbegrip van een opsomming en omschrijving van de relevante criteria die in het ruimtelijk veiligheidsrapport gebruikt worden voor de afbakening van de risicozones,
  • in voorkomend geval informatie over de aan de bestaande Seveso-inrichtingen verbonden risico's op zware ongevallen voor mens en milieu en over de veiligheidsmaatregelen die bestaande Seveso-inrichtingen hebben genomen en/of kunnen nemen ter voorkoming van zware ongevallen en ter beperking van de gevolgen ervan voor mens en milieu,
  • een opsomming van de aandachtsgebieden,
  • voor het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en de beschreven alternatieven, een wetenschappelijke beoordeling van de invloed van de in beschouwing genomen ontwikkelingen rond bestaande Seveso-inrichtingen en/of van de mogelijke vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen op de risico's op zware ongevallen voor mens en milieu met inbegrip van de afgebakende risicozones,
  • op basis van de hierboven bedoelde beoordeling, aanbevelingen over:
   • de voorziene stedenbouwkundige voorschriften onder meer in het licht van de vereiste om ook op lange termijn voldoende afstand te bewaren tussen de Seveso-inrichtingen en de aandachtsgebieden,
   • de aanvullende maatregelen die bestaande Seveso-inrichtingen kunnen nemen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken teneinde de risico's niet te vergroten;
  • een globale evaluatie van het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en van de beschreven alternatieven in het kader van het beleid inzake voorkoming van zware ongevallen en beperking van de gevolgen ervan voor mens en milieu;
 • een opgave van de moeilijkheden, technische leemten of ontbrekende kennis die de initiatiefnemer en/of de erkende VR-deskundige eventueel hebben ondervonden bij het verzamelen en verwerken van de vereiste informatie en de daaruit voortvloeiende implicaties voor de wetenschappelijkheid van het rapport,
 • een niet-technische samenvatting van de verstrekte gegevens.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55