Informatieverplichting bij verkopen van vastgoed

Voor de notaris

De notaris moet in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop vermelden:

 • of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;
 • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
 • of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
 • of er op het onroerend goed een voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;
 • of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;
 • of het krachtens artikel 4.2.12, § 2, 2°, voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd;
 • of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

In de authentieke akte wordt de verklaring van de verkrijger opgenomen dat hij een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend.

De notaris neemt bovendien een verwijzing naar artikel 4.2.1 van de codex op in de akte.
 

Voor de onderhandse akten

Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, en ook van vestiging van erfpacht of opstal opmaakt, moet vermelden:

 • of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt
 • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister.

In voorkomend geval worden ook vermeld :

 • de maatregelen, vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, die werden opgelegd met betrekking tot het goed of de hangende procedures die strekken tot het opleggen van dergelijke maatregelen,
 • de op het goed rustende voorkooprechten, vermeld in artikel 2.4.1, 
 • respectievelijk het feit dat op het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is.

De vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit dergelijke onderhandse akten opmaken, moeten een verwijzing naar artikel 4.2.1 van de codex opnemen in de akte.

Voor publiciteit

In alle publiciteit voor verkopen moet worden vermeld:

 • of er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;
 • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
 • of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
 • of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1;
 • of voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is.

Afkortingen

Voor een advertentie op internet gebruikt u geen afkortingen. Voor het opmaken van uw advertentie in de geschreven pers (waar doorgaans per letter betaald wordt)  mag u gebruikmaken van de volgende afkortingen:

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Vg

Vergunning uitgereikt

Gvg

Geen vergunning uitgereikt

Bestemming

Wg

Woongebied

WgLk  Woongebied met landelijk karakter 

Wche

Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde

Wp

Woonpark

Wug

Woonuitbreidingsgebied

Igb

Industriegebied

Iab

Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen

Gdr

Gebied voor dagrecreatie

Gvr

Gebied voor verblijfsrecreatie

Ag

Agrarisch gebied

Lwag

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Bg

Bosgebied

Ng

Natuurgebied

Nr

Natuurreservaat

Pg

Parkgebied

Handhaving

Dv

Dagvaarding uitgebracht

Gdv Geen dagvaarding uitgebracht 

Ho

Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd

Bo

Bestuursdwang opgelegd

Lod

Last onder dwangsom opgelegd

Ms

Minnelijke schikking aangegaan

Gmo

Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

Voorkooprecht

Vkr

Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Gvkr

Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Verkavelingsvergunning

Vv

Verkavelingsvergunning

Gvv

Geen verkavelingsvergunning

--------------------------------------------------------------------------------

Dit is een bondige samenvatting in zo begrijpbaar mogelijke taal van de decreetsteksten. Ze is niet volledig en heeft uiteraard geen juridische waarde. Enkel de informatie verschenen in het Belgisch Staatsblad is rechtsgeldig.