Informatie voor lokale en provinciale toezichthouders milieuhandhaving en geluid

Het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving wordt op lokaal en provinciaal niveau uitgeoefend door de aangestelde toezichthouders milieuhandhaving en geluid. Er gelden minimumaantallen voor de aanstelling van lokale toezichthouders.

Provinciale en lokale toezichthouders moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder milieuhandhaving’.

Provinciale en lokale toezichthouders geluid moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder geluid’.

Opleiding

Om aangesteld te kunnen worden als toezichthouder moet je een opleiding volgen die wordt georganiseerd door een erkend opleidingscentrum (pdf bestanderkende opleidingscentra toezichthouder milieuhandhaving en geluid.pdf (157 kB) )) en slagen voor de bijhorende bekwaamheidsproef.

De inhoud van de opleiding is vastgelegd in artikel 13 van het Milieuhandhavingsbesluit.

Top
 

Aanvragen bekwaamheidsbewijs en legitimatiekaart

Je kan het bekwaamheidsbewijs 'toezichthouder milieuhandhaving' en 'toezichthouder geluid' aanvragen via het online erkenningenloket

Aan de aanvraag voeg je onder meer volgende documenten toe:

 • De certificaten van hogervermelde opleiding
 • Het aanstellingsbesluit van het bevoegde orgaan
 • Een digitale pasfoto in kleur met een minimumgrootte van 20 mm op 30 mm en 236x354 pixels
 • Een bewijs van de eedaflegging.
  Contractuele personeelsleden die worden aangewezen als toezichthouder, leggen, vooraleer zij hun toezichtsopdracht kunnen vervullen, de eed af in handen van de overheid die hen heeft aangesteld of, bij gebrek aan een regeling van de eedaflegging, voor de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waartoe hun standplaats behoort.
 • Identificatiegegevens:
  • voornaam + naam
  • instelling
  • functie
  • correspondentieadres
  • indien van toepassing: aanduiding van de hoedanigheid (agent of officier van de gerechtelijke politie, of hulpofficier procureur des Konings)

Op basis van bovenstaande documenten levert de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en -projecten het bekwaamheidsbewijs en een legitimatiekaart af. De legitimatiekaart is tien jaar geldig, het bekwaamheidsbewijs is geldig voor onbepaalde duur.

Als toezichthouder beschik je pas over je bevoegdheden vanaf de datum van ondertekening van dit bekwaamheidsbewijs.

Top
 

Bevoegdheden

De toezichtsopdrachten van de lokale toezichthouders zijn opgenomen in artikel 34 van het Milieuhandhavingsbesluit.

De toezichtsopdrachten van de provinciale toezichthouders zijn opgenomen in artikel 33 van het Milieuhandhavingsbesluit.

Top
 

Waarnemende toezichthouders

Als een aangestelde lokale toezichthouder milieuhandhaving (gemeentelijke toezichthouder, intergemeentelijke toezichthouder en toezichthouder van politiezones) verhinderd is, kan een waarnemend lokaal toezichthouder milieuhandhaving aangesteld worden. Deze waarnemende toezichthouder moet over de vereiste kwalificaties en eigenschappen beschikken om de toezichtopdracht naar behoren te vervullen. Hij of zij is daarnaast houder van een getuigschrift/diploma hetzij van het hoger onderwijs, hetzij van het hoger secundair onderwijs (of van de hogere secundaire leergangen) aangevuld met een nuttige ervaring van meer dan drie jaar.

De waarnemende lokale toezichthouders milieuhandhaving worden aangesteld in een aanstellingsbesluit. De aanstelling mag de termijn van een jaar niet overschrijden.

Het tijdelijke bekwaamheidsbewijs en de legitimatiekaart voor de waarnemend toezichthouders worden ook op bovenstaande wijze aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. Men bezorgt hiervoor een kopie van het behaalde getuigschrift/diploma van het hoger (secundair) onderwijs en het bewijs van de nuttige ervaring, in plaats van de certificaten van hogervermelde opleiding.

 

Top
 

Nieuwe legitimatiekaart

De legitimatiekaart die je als toezichthouder hebt ontvangen heeft een geldigheidstermijn van tien jaar. Als je kaart bijna vervallen is kan je een nieuwe legitimatiekaart aanvragen via het erkenningenloket.

Top
 

Tijdelijke of definitieve stopzetting van de taken als toezichthouder

Wanneer een toezichthouder zijn of haar taken tijdelijk (minstens zes maanden) of definitief stopzet, bijvoorbeeld bij een pensionering of het veranderen van job, moet het orgaan dat bevoegd was voor de aanstelling (bijvoorbeeld het college van burgemeester en schepenen in geval van gemeentelijke toezichthouders) dit melden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten.  De melding  aan de afdeling gebeurt binnen de vijftien dagen na de inwerkingtreding van de wijzigingen met een brief, een e-mail naar erkenningen.omgeving@vlaanderen.be of via het erkenningenloket, ofwel via de bevraging in het kader van het opstellen van het jaarlijke handhavingsrapport.

Bij definitieve stopzetting moet ook de legitimatiekaart van de toezichthouder ingeleverd worden.

Dit kan per post naar:

Departement Omgeving - afdeling GOP - directie Omgevingsprojecten
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Top
 

Fusies gemeenten 1 januari 2019

Na de gemeentelijke fusies van 1 januari 2019 blijven de gemeentelijke toezichthouders in principe enkel bevoegd op het grondgebied van de gemeente waarin ze oorspronkelijk werden aangesteld.

Om de bevoegdheden voor het grondgebied van de gehele fusiegemeente te bekomen zijn er twee mogelijkheden:

 • Ofwel geeft (geven) de gemeente(n) waarvoor de toezichthouders niet aangesteld werden voorafgaand aan de fusie de toestemming dat de toezichthouders ook op hun grondgebied hun bevoegdheden kunnen uitoefenen. De afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten wordt hiervan op de hoogte gebracht, bij voorkeur via het erkenningenloket (‘Wijziging doorgeven’), waarbij ook een kopie van het document waarmee de toestemming verleend werd wordt overgemaakt.
 • Ofwel worden de toezichthouders na de fusie opnieuw aangesteld door het college van burgemeester en schepenen van de fusiegemeente en wordt een nieuw bekwaamheidsbewijs aangevraagd via het erkenningenloket.

Top
 

Meer informatie

Meer informatie over toezicht en toezichthouders vind je in titel XVI van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake Milieubeleid en het Milieuhandhavingsbesluit.