Informatie voor erkende VR-deskundigen


Gebruikseisen

De erkende VR-deskundige moet voldoen aan de verplichtingen (gebruikseisen) die terug te vinden zijn in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 38 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Algemene gebruikseisen

(art. 34 VLAREL) 

De VR-deskundige: 

 • voert de monsternemingen en analyses op een kwalitatief goede wijze uit
 • garandeert de objectiviteit en onafhankelijkheid
 • past de normen en codes van goede praktijk toe die voor het gebruik van de erkenning in het Vlaamse Gewest van toepassing zijn
 • beschikt over een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief de beroepsaansprakelijkheid voor het gebruik van de erkenning 
 • stelt voldoende duidelijke en uitgebreide rapporten en documenten op om te kunnen nagaan of aan reglementaire voorschriften is voldaan 
 • meldt de volgende wijzigingen meteen aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  • wijziging identificatiegegevens (zoals verhuis) 
  • wijziging gegevens die tot erkenning geleid hebben 
  • stopzetting activiteiten 
 • stelt inlichtingen en documenten met betrekking tot de erkenning ter beschikking aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 
 • volgt de instructies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten of toezichthouders
 • werkt mee aan periodieke evaluaties die door afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten worden georganiseerd
 • betaalt jaarlijks een retributie voor de organisatie van het toezicht op de erkenning

Bijzondere gebruikseisen

(art. 39 VLAREL) 

De erkende VR-deskundige: 

 • beschikt over de nodige softwareprogramma’s voor het berekenen van risico’s voor mens en milieu bij industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en kan die hanteren en de resultaten ervan correct interpreteren.
 • beschikt over de nodige vakliteratuur en gegevens over de uit te voeren taken met betrekking tot de erkenning 
 • blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen en wetgeving inzake veiligheidsrapportage door daarvoor jaarlijks een bijscholing van minstens 8 uur te volgen (zie verder)

top


Bijscholing

De erkende VR-deskundige moet jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur volgen over de recentste ontwikkelingen en wetgeving inzake veiligheidsrapportage. De deskundige moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder door middel van een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit. Als bijscholing gelden:

 • studiedagen, seminaries en lezingen
 • e-learning, onder de voorwaarde dat de deelnemer kan aantonen dat hij het pakket volledig heeft gevolgd, hoeveel tijd eraan besteed werd en wat de inhoud van het pakket was. De organisator van de opleiding moet aan de cursist de nodige garanties geven om deze aantoonbaarheid te garanderen.
 • het deelnemen aan sectorale overlegmomenten waar kennisuitwisseling over veiligheidsrapportage en de wetgeving rond veiligheidsrapportage centraal staat. Het gaat hier bijvoorbeeld om vaktechnische werkgroepen, ingericht door sector- of beroepsverenigingen of bedrijvenfederaties. Er wordt steeds een verslag opgemaakt van de werkgroep met vermelding van het tijdschema. Enkel de uren die gewijd worden aan de bespreking van veiligheidsrapportage komen in aanmerking. Per jaar kan maximaal twee uur in aanmerking komen.

In volgende gevallen komt een opleiding niet in aanmerking als bijscholing:

 • het volgen van de opleiding is niet of onvoldoende aangetoond:
  • er wordt geen geldig bewijs van aanwezigheid voorgelegd (inschrijvingsbevestigingen, foto’s, presentaties, uitnodigingen, facturen, … zijn geen bewijs van aanwezigheid)
  • de inhoud van de opleiding is onduidelijk
  • het aantal uren/programma van de opleiding is niet gekend
 • het betrof een interne opleiding. Interne opleidingen worden in de regel niet aanvaard als bijscholing gezien deze moeilijk controleerbaar/aantoonbaar zijn
 • het zelf doceren van opleidingen wordt niet aanvaard omdat de bijscholing dient ter verruiming van de eigen kennis inzake de recentste ontwikkelingen en wetgeving
 • de opleidingen betroffen identieke onderwerpen. In dit geval wordt slechts één van deze opleidingen meegerekend
 • de opleiding had geen betrekking op veiligheidsrapportage

top