Informatie voor erkende MER-coördinatoren

 

Verplichtingen erkende MER-coördinator

De erkende MER-coördinator moet voldoen aan de verplichtingen (gebruikseisen) die terug te vinden zijn in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 39/2 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

De erkende MER-coördinator moet jaarlijks een bijscholing van minstens 8 uur volgen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage. De MER-coördinator moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder door middel van een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit.

Als bijscholing gelden:

 • studiedagen, seminaries en lezingen
 • e-learning onder de voorwaarde dat de deelnemer kan aantonen dat hij het pakket gevolgd heeft, hoeveel tijd hij eraan besteed heeft en wat de inhoud van het pakket was. De organisator van de opleiding moet aan de cursist de nodige garanties geven om deze aantoonbaarheid te garanderen.
 • het deelnemen aan sectorale overlegmomenten waar kennisuitwisseling over de discipline en de wetgeving rond de discipline centraal staat. Het gaat hier bijvoorbeeld om vaktechnische werkgroepen, ingericht door sector- of beroepsverenigingen of bedrijvenfederaties. Er wordt steeds een verslag opgemaakt van de werkgroep met vermelding van het tijdschema. Enkel de uren die gewijd worden aan de bespreking van de discipline komen in aanmerking. Per jaar kan maximaal 2 uur in aanmerking komen.

MER-coördinatoren die ook erkend zijn als MER-deskundige moeten er rekening mee houden dat de nodige kennis voor het uitoefenen van de functie als MER-coördinator niet gelijk is aan de kennis die nodig is voor het uitoefenen van de functie als MER-deskundige! De MER-coördinator is een generalist die eerder nood heeft aan discipline-overschrijdende opleidingsthema's terwijl de MER-deskundige een specialist is die vooral nood heeft aan discpline-specifieke opleidingsthema's. Overlapping tussen de vormingsuren voor beide functies is niet te verwachten.

In de volgende gevallen kan een opleiding niet in aanmerking komen als bijscholing:

 • Het volgen van de opleiding is niet of onvoldoende aangetoond:
  • er wordt geen geldig bewijs van aanwezigheid voorgelegd (inschrijvingsbevestigingen, foto’s, presentaties, uitnodigingen, facturen, … zijn geen bewijs van aanwezigheid)
  • de inhoud van de opleiding is onduidelijk
  • het aantal uren/programma van de opleiding is niet gekend
 • Het betrof een interne opleiding. Interne opleidingen worden in de regel niet aanvaard als bijscholing gezien deze moeilijk controleerbaar/aantoonbaar zijn.
 • Het zelf doceren van opleidingen wordt in de regel niet aanvaard gezien de bijscholing dient ter verruiming van de eigen kennis inzake de recentste ontwikkelingen en wetgeving
 • De opleidingen betroffen identieke onderwerpen. In dit geval wordt slechts één van deze opleidingen meegerekend.

Naar boven

 

Jaarlijkse retributie 

Er moet een jaarlijkse retributie betaald worden voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning als MER-coördinator (artikel 54/1 van het VLAREL). 

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700