Informatie voor erkende MER-coördinatoren

 

Verplichtingen erkende MER-coördinator

De erkende MER-coördinator moet voldoen aan de verplichtingen (gebruikseisen) die terug te vinden zijn in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 39/2 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Eén van de bijzondere gebruikseisen, is het volgen van de bijscholing:

 • De erkende MER-coördinator moet elk jaar een bijscholing van minstens 8 uur volgen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage.
 • De MER-coördinator moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder. Dit kan door het voorleggen van een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit.

Wat komt in aanmerking als bijscholing?

 • Studiedagen, seminaries en lezingen,
 • E-learning onder de voorwaarde dat de deelnemer kan aantonen dat hij het pakket gevolgd heeft, hoeveel tijd hij eraan besteed heeft en wat de inhoud van het pakket was. De organisator van de opleiding moet aan de cursist de nodige garanties geven om deze aantoonbaarheid te garanderen.
 • Deelnemen aan sectorale overlegmomenten waar kennisuitwisseling over de discipline en de wetgeving rond de discipline centraal staat. Het gaat hier bijvoorbeeld om vaktechnische werkgroepen, ingericht door sector- of beroepsverenigingen of bedrijvenfederaties. Er wordt steeds een verslag opgemaakt van de werkgroep met vermelding van het tijdschema. Enkel de uren die gewijd worden aan de bespreking van de discipline komen in aanmerking. Per jaar kan maximaal 2 uur in aanmerking komen.

MER-coördinatoren die ook erkend zijn als MER-deskundige moeten er rekening mee houden dat de nodige kennis voor het uitoefenen van de functie als MER-coördinator niet gelijk is aan de kennis die nodig is voor het uitoefenen van de functie als MER-deskundige! De MER-coördinator is een generalist die eerder nood heeft aan discipline-overschrijdende opleidingsthema's terwijl de MER-deskundige een specialist is die vooral nood heeft aan discipline-specifieke opleidingsthema's. Overlapping tussen de vormingsuren voor beide functies is niet te verwachten.

Wanneer komt een opleiding niet in aanmerking als bijscholing?

 • Het volgen van de opleiding is niet of onvoldoende aangetoond:

  • Er wordt geen geldig bewijs van aanwezigheid voorgelegd (inschrijvingsbevestigingen, foto’s, presentaties, uitnodigingen, facturen, … zijn geen bewijs van aanwezigheid).
  • De inhoud van de opleiding is onduidelijk.
  • Het aantal uren/programma van de opleiding is niet gekend.
 • Het gaat om een interne opleiding. Interne opleidingen zijn namelijk moeilijk aantoonbaar of controleerbaar.
 • Het zelf doceren van opleidingen wordt in de regel niet aanvaard. De bijscholing dient namelijk ter verruiming van de eigen kennis inzake de recentste ontwikkelingen en wetgeving
 • Meerdere opleidingen over identieke onderwerpen. In dit geval wordt slechts één van deze opleidingen meegerekend.

Waar een bijscholing volgen?

 • Het maakt niet uit welke instantie de opleiding, de studiedag of het seminarie organiseert.
 • De onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn vastgelegd in de wetgeving; recente ontwikkelingen en wetgeving over milieueffectrapportage vormen het thema. Het kan hierbij zowel over procedurele aspecten gaan als over de verschillende disciplines.
 • De opleidingsinstantie moet niet erkend zijn om aanwezigheidsattesten voor bijscholingen te kunnen afleveren. De Vlaamse overheid erkent ook geen opleidingen in het kader van de permanente vorming.

Let erop dat u een aanwezigheidsattest ontvangt na het volgen van een bijscholing. Dit attest wordt opgemaakt door de organisator van de bijscholing en vermeldt naast uw naam en de naam van de organisator eveneens de datum, de plaats, de onderwerpen en het aantal uren van de bijscholing.
 

Naar boven

Jaarlijkse retributie 

Er moet een jaarlijkse retributie betaald worden voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning als MER-coördinator (artikel 54/1 van het VLAREL). 

Naar boven

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)