Informatie voor erkende koeltechnische bedrijven


Verplichtingen

Een erkend koeltechnisch bedrijf moet voldoen aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen).
Zo moet een erkend koeltechnisch bedrijf het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen. Na iedere bijvulling van een koelinstallatie moet het bedrijf nagaan of het maximaal relatief lekverlies niet overschreden werd. Als dit het geval is, brengt het bedrijf de exploitant hiervan op de hoogte en bezorgt het een voorstel van te nemen maatregelen aan de exploitant. Een erkend bedrijf moet ervoor zorgen dat het erkende koeltechnici inschakelt om erkenningsplichtige werkzaamheden uit te voeren. Download hier de lijst met een overzicht van alle erkende koeltechnici.

Alle verplichtingen zijn te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 53/7 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

top

Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Sinds 5 september 2016 worden technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben van rechtswege erkend, maar zij moeten zich eerst melden en een toezichtsretributie betalen vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Aanmelden van technici en bedrijven kan op verschillende manieren:


Meer informatie.

topCertificaat aankoop gefluoreerde broeikasgassen

Gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden voor het installeren van stationaire koelinstallaties of voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie aan deze koelinstallaties mogen enkel nog verkocht worden aan en aangekocht worden door gecertificeerde koeltechnische bedrijven. Een leverancier van gefluoreerde broeikasgassen kan vragen om je certificaat als koeltechnisch bedrijf voor te leggen. 

topPeriodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op erkende koeltechnische bedrijven

Er moet een retributie betaald worden voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning als koeltechnisch bedrijf. Deze retributie is jaarlijks verschuldigd.

top


Relevante wetgeving

Europese wetgeving:

Een Europese verordening moet in Vlaanderen nageleefd worden.

Vlaamse wetgeving

top

 

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)