Informatie voor de erkende milieucoördinator

Een erkende milieucoördinator moet aan zowel de algemene verplichtingen als de bijzondere verplichtingen van het VLAREL voldoen. De erkende milieucoördinator is ook verplicht om een periodieke retributie te betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot de schorsing of opheffing van de erkenning.

Taken van de milieucoördinator

Een aantal taken van de milieucoördinator worden opgesomd in artikel 4.1.9.1.3 van titel II van het VLAREM:

 • Bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
 • Waken over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatig controles uit te voeren op de werkplaatsen
 • Voorgeschreven emissie- en immissiemetingen uitvoeren en registreren
 • Bijhouden van een afvalstoffenregister en naleven van de meldingsplicht over afvalstoffen
 • Intern en extern communiceren in verband met (het beperken van) de gevolgen van de activiteit van een bedrijf voor mens en milieu
 • Adviseren in verband met milieugerelateerde investeringen
 • Opmaken van een jaarlijks verslag over zijn activiteiten en uitgebrachte adviezen in het voorbije jaar docx bestandSjabloon jaarverslag MC.docx (26 kB)

 

top

Verplichtingen van de milieucoördinator

Algemene verplichtingen

VLAREL, art. 34:

 • Taken van de milieucoördinator op een kwalitatief goede wijze uitvoeren
 • Objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen
 • Toepassen van de normen en codes van goede praktijk die voor het gebruik van de erkenning in het Vlaamse Gewest van toepassing zijn
 • Beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief de beroepsaansprakelijkheid voor het gebruik van de erkenning
 • Opstellen van voldoende duidelijke en uitgebreide rapporten en documenten zodat het mogelijk is na te gaan of aan reglementaire voorschriften is voldaan
 • Onmiddellijk melden aan afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten:
  • wijziging van identificatiegegevens (bv. adresgegevens)
  • wijziging van gegevens die tot de erkenning geleid hebben
  • stopzetting activiteiten
 • Inlichtingen en documenten met betrekking tot de erkenning ter beschikking stellen van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
 • Zich richten naar de instructies van afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten of de toezichthouders
 • Medewerking verlenen aan periodieke evaluaties die door afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten worden georganiseerd
 • Jaarlijks een retributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning
  Een milieucoördinator die erkend is voor niveau B en niveau A moet deze retributie niet twee keer betalen.

Bijzondere verplichtingen: bijscholing

De milieucoördinator die zijn erkenning effectief gebruikt, moet elk kalenderjaar minstens 30 uur relevante bijscholing over milieuwetenschappen, milieutechnologie, milieurecht, enzovoort, door cursussen, seminaries, studiedagen en dergelijke volgen (VLAREL, art. 41  (erkende milieucoördinator)en titel II van het VLAREM, art. 4.1.9.1.2  (aangestelde milieucoördinator).

Wat komt in aanmerking als bijscholing?

 • (Actief en passief) deelnemen aan studiedagen en seminaries met omgeving (leefmilieu en ruimtelijke ordening gelinkt aan milieu) als centraal thema: extern (voor het publiek toegankelijk) of intern (indien aantoonbaar)
 • Deelnemen aan sectorale overlegmomenten waar kennisuitwisseling over het leefmilieu en de wetgeving rond bedrijfsinterne milieuzorg centraal staat. Het gaat hier om vaktechnische werkgroepen ingericht door sector- of beroepsverenigingen of bedrijvenfederaties. Er wordt steeds een verslag opgemaakt van de werkgroep met vermelding van het tijdschema. Enkel de uren die gewijd worden aan de bespreking van milieuthema’s komen in aanmerking. Per jaar komen maximaal 15 uren in aanmerking.
 • Actief doceren van milieukennis tijdens seminaries en opleidingen met leefmilieu als centraal thema. Voor de erkende persoon komen maximaal de gedoceerde uren in aanmerking als permanente vorming, voorbereiding wordt niet inbegrepen. Per jaar komen maximaal 15 uren gegeven vorming in aanmerking voor niet recurrente-vorming. Bij herhaling van onderwerpen tellen maximaal 8 uren mee. 
 • Schrijven van artikels rond inhoudelijke milieuthema’s. Een artikel moet minimaal 1 A4 lang zijn. Een erkende milieucoördinator of deskundige kan maximaal 4 artikels per jaar in aanmerking nemen als permanente vorming. Per geschreven artikel kan de erkende persoon forfaitair twee uur permanente vorming in aanmerking nemen
 • Deelname aan vergaderingen van de provinciale of gewestelijke omgevingsvergunningscommissies, indien de milieucoördinator hiervoor als deskundige aangewezen is door de deputatie of de minister
 • E-learning op voorwaarde dat de deelnemer kan aantonen dat hij het pakket gevolgd heeft
 • Nalezen én jureren van 1 eindwerk komt in aanmerking voor 1 uur bijscholing onder de volgende voorwaarden:

  • het nalezen behoort tot het takenpakket, dus niet enkel de eindwerkpresentatie bijwonen

  • naam opleidingscentrum, titel eindwerk, datum verdediging en naam cursist moeten vermeld worden als bewijs voor de bijscholing

  • men moet aanwezig zijn op de eindwerkpresentatie

  • voor het begeleiden van de cursist worden geen extra uren toegekend

  • maximum 5 eindwerken per jaar worden op deze manier in rekening gebracht

 • Valorisatie van de inzet van actieve, interne milieucoördinatoren: een interne milieucoördinator heeft dit jaar gewerkt aan een bepaald omvangrijk en uitzonderlijk milieuproject in het bedrijf en heeft daarmee bepaalde resultaten gerealiseerd. Dergelijke project telt mee voor maximum 5 uur permanente vorming voor dat bepaald jaar (voor inwerken in de materie, uitwerken project, contact met externe deskundigen, expliciteren en reflecteren over eigen werk, interne en externe communicatie over dit project, …). De interne milieucoördinator maakt een A4 op waarop hij het project toelicht en de gevraagde uren verantwoordt. Per jaar kunnen meerdere milieuprojecten meetellen als permanente vorming, goed voor maximum 10 uur permanente vorming. Belangrijk hierbij te vermelden is dat het gaat om een uitzonderlijk/eenmalig en omvangrijk project dat niet behoort tot de reguliere dagtaak van de interne milieucoördinator (bv. opvolging van periodieke milieuverplichtingen, jaarverslag van de milieucoördinator, vergunningsaanvraag, ...). Wat mee kan tellen hiervoor is bv. een windmolen op eigen bedrijfsterrein, de opstart van een eigen waterzuiveringsinstallatie, de opmaak van een mobiliteitsbeleidsplan, de implementatie van een milieumanagementsysteem, ...

 • Andere mogelijke vormen van bijscholing die de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten als bijscholing beschouwt

 

Waar een bijscholing volgen?
 

Het maakt niet uit welke instantie de opleiding, de studiedag of het seminarie organiseert. De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn vastgelegd in de wetgeving. (leef)milieu moet het centrale thema vormen !
De opleidingsinstantie moet niet erkend zijn om aanwezigheidsattesten voor bijscholingen te kunnen afleveren. De Vlaamse overheid erkent ook geen opleidingen in kader van de permanente vorming.

Let erop dat je een aanwezigheidsattest ontvangt na het volgen van een bijscholing. Dit attest wordt opgemaakt door de organisator van de bijscholing en vermeldt naast uw naam en de naam van de organisator eveneens de datum, de plaats, de onderwerpen en het aantal uren van de bijscholing.

top

Nuttige links en wetgeving

Interessante links naar milieuwetgeving:

Andere interessante links:

top