Indicatoren voor de evaluatie van het subsidiekader voor milieu-, natuur- en ruimteverenigingen

THESISONDERWERP
Onderzoek naar kwalitatieve indicatoren om het subsidiekader voor milieu-, natuur- en ruimteverenigingen te evalueren/op te volgen.
 

Informatie over context, omschrijving onderwerp, taakomschrijving

De Vlaamse overheid subsidieert al heel lang milieu- en natuurverenigingen omdat ze een belangrijke maatschappelijke rol hebben m.b.t. milieu-uitdagingen, behoeften en problemen. Ze krijgen subsidies voor hun werking na een erkenning. Die subsidie is bedoeld om op een gestructureerde en professionele manier te kunnen werken.
De Vlaamse overheid voorziet in haar subsidiekader een lijst met hoofddoelstellingen die bereikt moet worden voor subsidies en erkenning. Om die doelstellingen te realiseren heeft de Vlaamse overheid prestatie-indicatoren geformuleerd, waaraan de verenigingen moeten voldoen.
Met het oog op subsidie moeten verenigingen een meerjarenplan indienen met hun visie, missie, strategische en operationele doelstellingen en een jaarlijks actieplan + rapportering. Ook het feit dat een welbepaalde organisatievorm vereist is (VZW of Stichting) biedt meer garantie op een gestructureerde werking (vooral dan op vlak van sturing van de organisatie). 

Omschrijving onderzoek: type dataverzameling, onderzoeks- en analysemethoden en -technieken

Onderwerp van het onderzoek is in de literatuur, bij andere overheden in binnen- en buitenland, op zoek gaan naar kwalitatieve criteria/indicatoren om het subsidiekader en de daaraan gekoppelde doelstellingen te evalueren enerzijds, en een methodiek te ontwikkelen om de doelstellingen periodiek op te volgen anderzijds. We willen de gevonden of ontwikkelde indicatoren ook uittesten op het subsidiekader.

Verwachte resultaten

Evaluatiemethodiek met criteria/indicatoren die de Vlaamse overheid de mogelijkheid biedt om te evalueren of erkende verenigingen met de middelen die ze in een bepaalde periode hebben gekregen de vooropgestelde doelstellingen van het subsidiekader hebben bereikt.

Locatie

Alle informatie die nodig is, is digitaal beschikbaar. Overleg kan in Brussel of online via TEAMS.

Naam en contactgegevens van de begeleider

Diana Leuci - diana.leuci@vlaanderen.be - 0473 91 71 08

Periode

Academiejaar '21 - '22

Geschatte werkbelasting

De werkbelasting kan afgestemd worden op de opleidingsspecifieke vereisten voor een bachelor- of masterproef.

Opleidingsniveau

Master

Opleiding (gevolgde richting)

Bestuurskunde

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Kennis van evaluatiemethoden, impactmeting binnen omgevingscontext.

Type rijbewijs gevraagd

/

Vereiste talenkennis

Nederlands