In welke gevallen kan ik als exploitant terugbetaling vragen van de gemaakte kosten bij een milieuschadegeval?

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid kan bij milieuschade inderdaad maatregelen opleggen aan een exploitant. Als exploitant kun je binnen een termijn van 90 dagen na het voltooien van de maatregelen een gemotiveerd standpunt tot terugbetaling van de gemaakte kosten bezorgen als je kunt aantonen dat:

  • de (onmiddellijke dreiging op) milieuschade veroorzaakt is door een derde, die niet in naam van de exploitant handelde (derdeveroorzaker)
  • de (onmiddellijke dreiging op) milieuschade het gevolg is van de opvolging van een dwingende opdracht of instructie van een overheidsinstantie, tenzij het een opdracht naar aanleiding van een emissie of incident veroorzaakt door de activiteiten van de exploitant zelf betreft (dwingend overheidsbevel)
  • je niet nalatig of in gebreke bent geweest en de milieuschade veroorzaakt is door een emissie of gebeurtenis die is toegestaan op grond van een vergunning (vergunning)
  • je niet nalatig of in gebreke bent geweest en de milieuschade veroorzaakt is door emissies of activiteiten waarvan je als exploitant kunt bewijzen dat die op grond van de stand van wetenschappelijke en technologische kennis op het moment van de feiten, niet als schadelijk werden beschouwd (technologische kennis)

De verweermiddelen 'derdeveroorzaker' en 'dwingend overheidsbevel' zijn ruimer dan de verweermiddelen 'vergunning' en 'stand van de wetenschappelijke en technologische kennis'. Zij kunnen zowel betrekking hebben op het preventieluik (preventieve maatregelen) als op het herstelluik (inperkings- en herstelmaatregelen). De verweermiddelen 'vergunning' en 'stand van de wetenschappelijke en technologische kennis' zijn beperkter en kunnen enkel ingeroepen worden om terugbetaling te verzoeken van kosten voor herstelmaatregelen. 

Stuur je gemotiveerde standpunt tot terugbetaling per aangetekende brief naar:

  • Departement Omgeving
    Afdeling Handhaving
    Koning Albert II-laan 20 bus 8 in 1000 Brussel .

Binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van het gemotiveerde standpunt stelt het Departement Omgeving de exploitant in kennis van haar beslissing.

Deze procedure is niet van toepassing in geval van bodemschade. Bij bodemschade is het Bodemdecreet van toepassing.