Ik vermoed dat ik het slachtoffer ben van een milieuschadegeval. Wat nu?

Als je effectief milieuschade lijdt of dreigt te lijden én je wil hiertegen stappen ondernemen, dan kun je een ‘verzoek om maatregelen’ indienen bij de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Dit verzoek om maatregelen stuur je naar:

 • Afdeling Handhaving
  Departement Omgeving (LNE)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel.

Wie kan een verzoek indienen?

Een verzoek om maatregelen kan ingediend worden door:

 • natuurlijke personen of rechtspersonen die milieuschade lijden of dreigen te lijden of die een belang hebben bij de besluitvorming inzake de schade
 • rechtspersonen die de bescherming van het leefmilieu tot doel hebben (zoals niet-gouvernementele milieuorganisaties)

Waaruit bestaat een verzoek om maatregelen?

Een verzoek om maatregelen moet de volgende elementen bevatten:

 • naam, hoedanigheid en adres van verzoeker
 • manier waarop je schade lijdt of dreigt te lijden
 • omschrijving van aard, omvang, locatie en datum van vaststelling van de schade
 • vermelding dat het een ‘verzoek om maatregelen’ betreft als vermeld in titel XV, hoofdstuk VI van het decreet van 5 april 1995
 • ondertekening en dagtekening van de verzoeker

Wat kan ik verwachten na het verzoek?

de afdeling Handhaving zal jou als verzoeker binnen een termijn van 30 dagen in kennis stellen van de beslissing over het al dan niet nemen van maatregelen en de reden hiertoe.

Ben je het niet eens met de beslissing om geen maatregelen te nemen? Dan kun je beroep indienen bij de minister op het adres van de Juridische Dienst van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8 in 1000 Brussel.