Hoe reageren op een project- of plan-mer?

De eerste fase in de procedure voor milieueffectrapportage geeft je inspraakrecht: je krijgt de kans om te reageren

Bij een project-milieueffectrapport en een plan-milieueffectrapport hebt je inspraak tijdens de terinzagelegging van de kennisgevingsnota. In deze nota stellen de deskundigen voor hoe ze het onderzoek naar milieueffecten willen uitvoeren. 

Wat kan je inspraakreactie zoal bevatten?

Belangrijk is om vooral opmerkingen te maken vanuit uw eigen ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving. Reacties zoals "ik ben tegen het project", "ik wil niet dat het plan doorgaat", ... zijn begrijpelijke reacties, maar bieden inhoudelijk geen meerwaarde voor het onderzoek naar de milieueffecten.

Bezwaarschriften en petities kunnen niet gebruikt worden in dit stadium van de procedure. Dat kan later, tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag of het ruimtelijk uitvoeringsplan. U kunt dan gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport om uw bezwaren beter te onderbouwen.

Wat kan er in uw inspraakreactie staan?

 • mogelijke alternatieven (andere locatie, andere inrichting, ...)
 • mogelijke effecten waarvan niet in het kennisgevingsdossier vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden (geluidsoverlast, geurhinder, biotoopverlies,...)
 • bepaalde aandachtspunten of gebieden in de omgeving van het project of het plan (monumenten en landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden, speelterreinen,...) waarop het project of het plan een impact kan hebben en waarvan het kennisgevingdossier geen melding maakt.

Hoe inspreken?

Digitaal

Indienen bij je stad of gemeente

 • Je kan je inspraakreactie bezorgen aan de stad of gemeente waar de kennisgevingsnota ter inzage ligt.

Per post

Bezorg je reactie aan:

 • Departement Omgeving, Dienst Mer
  Naam van het plan of project waarover u inspreekt
  Koning Albert II-laan 20, bus 8
  1000 Brussel

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)