Hoe projecten versnellen

De nieuwe procesaanpak zorgt dat complexe projecten gestroomlijnder, optimaler en meer geordend verlopen. Hoe beter de verschillende puzzelstukken in elkaar passen, hoe sneller de doorlooptijd van het project. 

Snel starten met informeel overleg en dat gaandeweg ook volhouden

Vroeg in het proces vindt er informeel overleg plaats tussen de verschillende actoren, belanghebbenden, adviesverleners en politieke besluitvormers. Op die manier wordt er gebouwd aan een draagvlak, waardoor tijdsverlies in een later stadium wordt vermeden.

Parallel schakelen van onderzoeken en beoordelingen in de onderzoeksfase

Na de startbeslissing moeten de nodige onderzoeken worden gevoerd. Belangrijk is dat deze onderzoeken op een geïntegreerde wijze gebeuren, vertrekkend van een gelijke startbasis. Er moet m.a.w. een permanente wisselwerking zijn tussen de verschillende onderzoeken. Zo verloopt het proces sneller (parallel i.p.v. op elkaar volgend), maar ook beter, want de resultaten zijn op elkaar afgestemd.

Integreren van openbare onderzoeken in de onderzoeksfase

De resultaten van de verschillende onderzoeken en de resultaten van de verschillende beoordelingen worden in de onderzoeksfase via één openbaar onderzoek aan het publiek voorgelegd.

Parallel schakelen van procedures in de uitwerkingsfase

Ook tijdens de uitwerkingsfase kan tijdswinst geboekt worden door een meer geïntegreerde plannings- en vergunningsprocedure, dit door ook in deze fase de onderzoeken en beoordelingen parallel te schakelen en het openbaar onderzoek geïntegreerd te laten verlopen.

Slechts 3 beslismomenten

Door het aantal beslismomenten tot drie te beperken en het voorkeurs- en projectbesluit ook als ‘point of no return’ te beschouwen, wordt een versnelling gerealiseerd. Deze drie beslismomenten betreffen de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit.

Efficiënter benutten van personele en financiële middelen

Door vroeger in het proces zicht te krijgen op de noodzakelijke middelen kunnen –indien het om een overheidsproject gaat- de kredieten op het juiste moment ter beschikking gesteld worden. Ook voor private investeerders is het procesverloop van groot belang met het oog op het vastleggen van de financiële middelen.

Efficiënter kunnen inspreken

Doordat er een geïntegreerde aanpak gehanteerd wordt, is het duidelijker waarover er inspraak gegeven kan worden (voorwerp van de openbare onderzoeken beter afgebakend)

Dit houdt tevens in dat bezwaren niet bij meerdere inspraakmomenten herhaald moeten worden.