Hoe kunnen educatieve centra hun meerwaarde voor basis- en secundaire scholen vergroten?

THESISONDERWERP
 

Informatie over context, omschrijving onderwerp, taakomschrijving

Het aantal schoolbezoeken aan educatieve centra loopt terug. Het zijn vaak dezelfde leraren die komen en zij kiezen voor hetzelfde aanbod dat al jaren in omloop is. Nieuwe educatieve materialen worden slechts beperkt opgepikt.
We willen met dit onderzoek allereerst in kaart laten brengen waarvoor leraren een beroep willen doen op een educatief centrum. Hebben ze nood aan een vakspecifiek aanbod (bv. biotoopstudies, bodemanalyse ...) of vakoverschrijdend materiaal (bv. rond klimaatverandering of duurzaamheid in het algemeen)? Zijn leraren vooral geïnteresseerd in activiteiten waarvoor ze met hun leerlingen het centrum kunnen bezoeken, of krijgen ze vanuit de centra liever materiaal aangereikt waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen in hun school?
Daarnaast willen we met dit onderzoek zicht krijgen op de drempels die er bij leraren bestaan voor een bezoek aan het centrum (bv. financieel, organisatorisch ...).

Omschrijving onderzoek: type dataverzameling, onderzoeks- en analysemethoden en -technieken

Taakomschrijving: opstellen van een enquête en afnemen ervan in een representatieve groep basis- en secundaire scholen; analyse van de resultaten; formuleren van conclusies en aanbevelingen voor de Helix; toepassen van (enkele van deze) aanbevelingen op het concrete aanbod van de Helix, bv. screening van een bestaand klassiek educatief pakket en een EDO-gerelateerd pakket o.b.v. de conclusies en aanbevelingen, bv. toepassen van methodieken om de scholenwerking toegankelijker te maken ...

Verwachte resultaten

SWOT-analyse: overzicht van wensen en noden van leraren, minstens uitgesplitst voor basis- en secundair onderwijs maar bij voorkeur per graad; overzicht van drempels en hefbomen voor centrumbezoek; aanbevelingen om de centrumwerking en het educatieve aanbod te vernieuwen en bij te sturen met het oog op een verhoging van het aantal gebruikers en een betere afstemming tussen vraag en aanbod.
Concrete toepassing van de aanbevelingen op de werking en het materiaal van het educatief centrum.

Locatie

De student werkt voor het onderzoek samen met het team van educatief centrum De Helix in Grimminge. Overlegmomenten kunnen daar doorgaan en de student kan daar ook een werkplek krijgen (rekening houdend met de corona-maatregelen). Voor de dataverzameling moet de student mogelijk bezoeken afleggen bij een representatieve groep scholen uit de ruime omgeving van het educatief centrum. De data-analyse kan thuis uitgevoerd worden.

Naam en contactgegevens van de begeleider(s)

Ilse Bruylandt - ilse.bruylandt@vlaanderen.be - 0499 12 21 00
Melissa Keerstock - melissa.keerstock@vlaanderen.be - 0470 20 42 42

Periode

Geen specifieke periode vereist. Het onderzoek kan de normale loop van een bachelor-/ masterproef volgen.

Geschatte werkbelasting

De werkbelasting kan afgestemd worden op de opleidingsspecifieke vereisten voor een bachelor- of masterproef. Vanuit het perspectief van de Helix is het belangrijk om een voldoende grote groep leraren te bevragen om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.

Opleidingsniveau

Bachelor of master

Opleiding (gevolgde richting)

Eerder geschikt voor een student lerarenopleiding, educatieve master of pedagogische wetenschappen.

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Onderzoekscompetenties en (statistische) dataverwerking.
Uiteraard is het belangrijk dat de student voldoende inzicht verwerft in het bestaande aanbod van educatief centrum de Helix en in actuele kaders over educatie voor duurzaamheid.

Type rijbewijs gevraagd

B

Vereiste talenkennis

Nederlands

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in het kader van dataverzameling en overleg worden vergoed.