Het veiligheidsrapport bij het Samenwerkingsakkoord

In het kader van het Samenwerkingsakkoord [SWA3] moet een hogedrempelinrichting een veiligheidsrapport (het Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport of SWA-veiligheidsrapport of SWA-VR) indienen bij de coördinerende dienst (artikel 8 van [SWA3]).

Doel van het SWA-veiligheidsrapport

Met het SWA-veiligheidsrapport moet de exploitant van de hogedrempelinrichting:

 • aantonen dat hij de installaties (met gevaarlijke stoffen) op een veilige manier uitbaat en dat hij de risico's die verbonden zijn aan de aanwezigheid en het gebruik van gevaarlijke stoffen kent en beheerst
 • aantonendat er een beleid ter preventie van zware ongevallen bestaat en dat er een veiligheidsbeheersysteem is ingevoerd om dit beleid actief te voeren
 • aantonen dat alle gevaren van zware ongevallen zijn geïdentificeerd en dat alle preventieve, beschermende en mitigerende maatregelen zijn genomen om zware ongevallen te voorkomen of de nadelige gevolgen ervan voor mens en milieu tot een minimum te beperken
 • aantonen dat de installaties die gevaarlijke stoffen bevatten of kunnen bevatten voldoende veilig, betrouwbaar en beheersbaar zijn
 • aantonen dat er een intern noodplan is
 • de nodige gegevens verstrekken voor de opmaak van externe noodplannen
 • waarborgen dat er voldoende gegevens werden verstrekt aan de coördinerende dienst zodanig dat deze laatste de adviezen kan geven over de vestiging van nieuwe activiteiten of over nieuwe ontwikkelingen rond de hogedrempelinrichting

Het SWA-veiligheidsrapport moet tevens:

 • de informatie bevatten die coördinerende dienst in staat moet stellen om de eventuele domino-effecten in te kunnen schatten

  • Als naar het oordel van de coördinerende dienst de inrichting domino-effecten kan veroorzaken bij nabijgelegen Seveso-inrichtingen, dan moeten de inrichtingen onderling toereikende informatie uitwisselen, zodanig dat ze hiermee in hun preventiebeleid van zware ongevallen, hun veiligheidsbeheersysteem, hun kennisgeving, hun veiligheidsrapport (indien van toepassing) en hun intern noodplan op passende wijze rekening kunnen houden.
 • de informatie bevatten die de coördinerende dienst in staat moet stellen na te gaan of de gevolgen van een zwaar ongeval zich kunnen uitstrekken buiten de gewest- of landgrenzen (in het kader van het Verdrag van Helsinki).

Leidraad voor het opstellen van een veiligheidsrapport

Om de exploitant te ondersteunen bij het opstellen van zijn SWA-veiligheidsrapport werd een modulair opgebouwde Leidraad voor het opstellen van een SWA-veiligheidsrapport opgesteld.

De leidraad maakt deel uit van het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)