Het omgevingsveiligheidsrapport als beleidsinstrument

Door de koppeling van een omgevingsveiligheidsrapport aan de (aanvraag voor een) omgevingsvergunning van een hogedrempelinrichting, vormt het omgevingsveiligheidsrapport een essentieel element van het Vlaamse milieubeleid.

Immers, met het omgevingsveiligheidsrapport moet de exploitant van de hogedrempelinrichting aantonen dat hij

  • alle adequate preventieve, beschermende en mitigerende maatregelen genomen heeft om zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn te voorkomen, of de schade, berokkend door dergelijke ongevallen aan mens en milieu in de omgeving van de inrichting, tot een minimum te beperken
  • een beleid voert ter preventie van zware ongevallen en beschikt over een veiligheidsbeheersysteem voor het uitvoeren van dit beleid
  • de installaties, de processen en de procédés op voldoend veilige en betrouwbare wijze beheerst
  • de nodige gegevens verstrekt voor de opstelling van een extern noodplan om bij een zwaar ongeval de nodige maatregelen te kunnen nemen
  • alle redelijke alternatieven in beschouwing genomen heeft.

De evaluatie van het omgevingsveiligheidsrapport maakt deel uit van elke beslissing over een omgevingsvergunning voor dergelijke inrichting. De vergunningverlener baseert zich mede op de conclusies van het omgevingsveiligheidsrapport bij het al dan niet toekennen van de omgevingsvergunning. Zo geeft het omgevingsveiligheidsrapport aan de bescherming van mens en milieu in de omgeving van de inrichting een volwaardige plaats in het Vlaamse milieubeleid. Met het omgevingsveiligheidsrapport wordt aan de veiligheid en de gezondheid van de mens een plaats toegekend evenwaardig aan de sociale, economische en andere maatschappelijke belangen.

In het kader van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling (zie ook Verdrag van Helsinki) wordt het omgevingsveiligheidsrapport ook gebruikt om buurlanden en -gewesten in te lichten over projecten die mogelijk grensoverschrijdende effecten tot gevolg kunnen hebben.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55