Herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten allen tijde geheel of gedeeltelijk kan worden herzien.

Het plan werd intussen tweemaal herzien: