Handleiding integratie van milieuaspecten in het gemeentelijk mobiliteitsplan

Momenteel komt de wisselwerking tussen mobiliteit, milieu en gezondheid slechts beperkt aan bod in de gemeentelijke mobiliteitsplannen. De opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan, of de toetsing ervan, is dan ook een belangrijk moment. Het biedt een opportuniteit om het mobiliteitsbeleid in al haar facetten op een meer geïntegreerde wijze aan te pakken. Deze handleiding geeft een strategie, duidelijke informatie en concrete instrumenten om tot een milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid te komen.

 

Over de handleiding

Met deze handleiding wil het Departement Omgeving de betrokken partners ondersteunen bij het uitwerken van een milieuvriendelijker mobiliteitsbeleid.

Doelstellingen:

  • De wisselwerking tussen mobiliteit, milieu en gezondheid voor alle betrokken partners verduidelijken aan de hand van achtergrondinformatie
  • Een stappenplan aanreiken waarmee de betrokken partners aan de slag kunnen om een geïntegreerd mobiliteitsbeleid te bekomen
  • Instrumenten aanreiken om probleemzones op vlak van milieu en gezondheid te detecteren en de bijhorende oplossingsrichtingen binnen het mobiliteitsbeleid te bepalen
  • Instrumenten aanreiken om mobiliteitsmaatregelen te beoordelen op vlak van milieu en gezondheid
    In eerste instantie spitst deze handleiding zich toe op de aspecten luchtverontreiniging en geluidshinder. In een latere fase kan deze handleiding nog uitgebreid worden met andere relevante milieuaspecten, zoals natuur (versnippering), klimaat, …

 

Doelgroep

gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaren maar ook gemeentelijke mobiliteitsambtenaren, gewestelijke mobiliteitsbegeleiders, studiebureaus, ….

Tijdens het volledige mobiliteitsplanningsproces kunt u als milieu- of duurzaamheidsambtenaar een onderbouwde bijdrage leveren aan deze integratie.

Rol van de milieudienst bij de mobiliteitsplanning (40 kB)

 

Samengevat: stappenplan en werkwijze

De integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijk mobiliteitsplan is een proces dat in meerdere stappen zal verlopen (zie onderstaand integratieschema). 

stappenplan.pngHet integratieschema is gebaseerd op de bestaande procedures voor het opmaken of actualiseren van gemeentelijke mobiliteitsplannen (blauwe figuren in het schema) en geeft de stappen (groene figuren in het schema) weer die u als milieu- of duurzaamheidsambtenaar kunt nemen om milieu- en gezondheidsaspecten beter te integreren in het gemeentelijke mobiliteitsplan.

Meer informatie bij de verschillende stappen, vind je in de handleiding.